rozšířené hledání
e-knihy autoři reflexe info errata pokyny

Reflexe, filosofický časopis

  22
22

Studie:
G. W. F. Hegel, Víra a vědění čili reflexivní filosofie subjektivity
M. Sobotka, Hegelova “Víra a vědění”
L. Hejdánek, Budoucnost, “nápad” a povaha tvorby
J. S. Trojan, Ježíš a pravda
L. Karfíková, Křesťanství jako otevřený příběh
H. Vetter, Heidegger a etika. Materiál k vyjasnění několika možných

 
  23
23
68Kč 61Kč
  24
24
68Kč 61Kč
  25
25

Studie:
I. Chvatík, Kacířské pojetí evropského dědictví v pozdních esejích Jana Patočky /
V. Hladký, V jakém smyslu je Theaitétos aporetický dialog aneb co je to vědění? /
J. Trojan, Podobenství o zlých vinařích Mk 12,1-12 /
Š. Holub Aristotelův princip sporu ve čtvrté knize Metafyziky /
R. Polin, Politický a morální závazek u

68Kč 61Kč
  26
26

Studie:
J. Kuneš, Kantova kritika čistého rozumu
P. Urban, Jazyk mezi protiklady. Poznámky k Husserlově filosofii jazyka v Logických zkoumáních
M. Šedina, Stín božského pastýře. Platónská metafora krále a politika u Klementa Alexandrijského
P. Hošek, Mircea Eliade: homo religiosus
P. Kouba, Proti proudu

Texty:
L.

68Kč 61Kč
  27
27
68Kč 61Kč
  28
28
78Kč 70Kč
  29
29

Studie:
Martin Ritter, Konstitutivní rysy Platónova Timaia
Hynek Bartoš, Nesmrtelná psyché a putující daimón
Marek Otisk, Problematika jmen a paronym mezi dialektikou a gramatikou v raném středovìku
Aleš Novák, Rilke, Klee a petrklíče

Texty:
Simone Weilová, Ilias neboli Báseň o

78Kč 70Kč
  30
30

Studie:
Pavel Bartošek, Spinozův Theologicko-politický traktát: dějinná a srovnávací studie
Aleš Havlíček, Je Morův spis Utopie utopický?
Martin Cajthaml, Rétorika jako "kuchařství pro duši"?
Jan Palkoska, Rozumí externalisté skeptikům?

Texty:
Benjamin Constant, O antické svobodě ve

78Kč 70Kč
  31
31
78Kč 70Kč
  32
32

Studie:
Jan Patočka, Dopisy Florence Weberové a Janine Pignetové o Chartě 77 (prosinec 1976 - únor 1977)
Jan Sokol, Jan Patočka a Charta 77
Filip Karfík, Posmrtný život a nesmrtelnost podle Jana Patočky
Miroslav Petříček, Fenomenologie bez Husserla. Od setkání k události
Erazim Kohák, Významy a vrtochy "Wesen", prakticky vzato
Martin

88Kč 79Kč
  33
33

Tomáš Marvan, Rortyho nepokojné cesty po filosofii (i mimo ni)

Studie:
Ivan Chvatík, Náboženství, nebo politika? K Patočkově pojmu dějinného jednání
Karel Novotný, Epoché jako událost ztráty smyslu života. Patočkova fenomenologie dějinné obnovy smyslu
Jan Palkoska, Bůh jako le lieu d’idées v Malebranchově filosofii
Matěj

88Kč 79Kč
  34
34

Studie:
Vladimír Mikeš, Stoická teorie jednání: pojem přitakání
Martin Pokorný, Apriorní platnost a zkušenostní dynamika: k systémové roli Kritiky soudnosti
Radek Chlup, Obhajoba alegorického výkladu u novoplatonika Prokla
Martin Ritter, Patočka mezi Sókratem a Platónem. K interpretaci negativního platonismu

Rozhovor:
Pavla

88Kč 79Kč
  35
35

Studie:
Jan Janda, Pojetí spravedlnosti v Platónově Ústavě a v Aristotelově Etice Nikomachově
Martin Pokorný, Předmět vnímání a předmět zájmu: k jednomu motivu u Kanta
Lenka Karfíková, Časovost a autenticita podle Sein und Zeit (některé problémy Heideggerova konceptu a jejich obdoby u Augustina)
Jakub Jirsa, Teleologie v Theofrastově

88Kč 79Kč
  36
36
88Kč 79Kč
  37
37

Studie:
Václav Němec, Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity
Aleš Novák, Poznámka k Heideggerovu určení bytí
Pavla Toráčová, Institucionální fakty jako intencionální předměty. K Searlově teorii institucionálních faktů

Texty:
Steven Galt Crowell,

88Kč 79Kč
  38
38

Studie:
David Peroutka, Negativní theologie Tomáše Akvinského
Vojtěch Hladký, Reinkarnující se duše mezi presokratiky a Platónem
Jakub Čapek, Příběh látky. Receptivita vnímání mezi empirismem a fenomenologií

Texty:
Nicholas Wolterstorff, Moudrý život v temnotách
David Hume,Výtah z nedávno vydané knihy nazvané

88Kč 79Kč
  39
39

Studie:
Václav Němec, Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
Martin Cajthaml, Láska jako „odpověď na hodnotu“. Filosofie lásky Dietricha von Hildebranda
Antonín Šíma, Poznání a číslo u Filolaa z Krotónu
Jakub Jinek, Analogie dobra u Platóna a Aristotela

Texty:
Pierre Aubenque Ke vzniku pseudoaristotelské nauky o analogii

88Kč 79Kč
  40
40

Studie:
Pavel Kouba, Hranice přítomnosti
Ivan Landa, Jednota dvou přirozeností. Hegel a Symbolum Chalcedonense
Jindřich Veselý, Mýtus v myšlení Jana Patočky v době druhé světové války

Texty:
Jan Frei, Úvod k Patočkově Studii k pojmu světa
Jan Patočka, Studie k pojmu světa (výbor)

Diskuse:
Martin

98Kč 88Kč
  41
41

Studie:
Vojtěch Kolman, Proč se musí logika postarat sama o sebe?
Jan Kuneš, Kantova logika vědění
Pavel Sládek, Studium filosofie v pozdně renesanční židovské Praze

Texty:
Wolfgang Wieland, Počet, čas a duše

Recenze:
Štěpán Špinka, Duše a zlo v dialogu Faidón; Duše a krása v dialogu Faidros (O.

98Kč 88Kč
  42
42

Studie:
Veronika Konrádová, Platón a básníci
Miroslav Severa, Siger z Brabantu a Tomáš Akvinský ve sporu o jednotu rozumu
Jan Maršálek, Rousseauova (politická) epistemologie klamu

Texty:
Maurice Merleau-Ponty, Metafyzika v člověku
Gorazd Kocijančič, O bytí(ch)

Recenze:
Karel Novotný, O povaze jevů (T.

98Kč 88Kč
  43
43
98Kč 88Kč
  44
44
99Kč 89Kč
  45
45

Studie:
Pavel Kouba, Přítomnost ve světě
Milan Sobotka, Vyjevování bytí u Aristotela, Hegela a Brentana
Lukáš Kollert, Fichtův koncept bezprostředního sebevědomí
Františka Jirousová, Proces personalizace v díle Teilharda de Chardin
Jakub Jirsa, Spravedlnost a přirozenost v Platónově Ústavě
Jakub Jinek, Platónova různice s

98Kč 88Kč
  46
46

Studie:
Tomáš Vítek, Duše jako vzduch. Její původ a význam
Jan Palkoska, Chápavost a představivost v geometrickém poznání

v Descartových Pravidlech pro vedení rozumu
Ondřej Sikora, Teorie postulátů a rozumová víra
Tomáš Koblížek, Pojem Weltansicht v kontextu Humboldtovy filosofie jazyka
 

Texty:

Jean

98Kč 88Kč
  47
47

Studie:

Milan Sobotka, Schellingův postup od filosofie jáství k filosofii ducha. Komentář k Systému transcendentálního idealismu

Jindřich Karásek, Příroda a svoboda

Jan Nedbal, K Heideggerově recepci Augustinových meditací o čase

Vojtěch Belling, Hobbesovo pojetí suverenity v kontextu konceptů osoby a

98Kč 88Kč
  48
48
128Kč 115Kč
  49
49

Studie:

Jindřich Karásek, Problémy s idealismem. Příklady ideologického postoje ve filosofii

Olga Navrátilová, Zlo a svoboda u Immanuela Kanta a Paula Ricoeura

Petr Slováček, Politická theologie a Carl Schmitt

Tereza Matějčková, Tugendhatův obrat k bezvýznamnosti

Texty:

Ernst Tugendhat, O smrti

Tereza

128Kč 115Kč
  50
50

Editorial: Václav Němec

 

Studie:

Ladislav Hejdánek, Český negativní platonismus: Rádl a Patočka

Aleš Havlíček, Lidská práva a budoucnost

Zdeněk Neubauer, Lékaři, pomoz si sám!

Lenka Karfíková, Věčnost a čas podle Porfyriovy Sentence 44

Miroslav Šedina, Jiná prozřetelnost.

128Kč 115Kč
  51
51

Studie:

Jindřich Karásek, Duch a organismus. Schellingovy teze k pojmu ducha v Pojednání k výkladu idealismu vědosloví z let 1796–1797

Tereza Matějčková, Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku

Františka Jirousová, Pojetí utrpení a zla v Teilhardově křesťanské evoluční

128Kč 115Kč
  52
52

Studie:

Ladislav Hejdánek, Odpovědnost a identita

Václav Dostál, Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka

Stanislav Sousedík, Filosofie Náboženství mezi ortodoxií a romantikou

Jakub Sirovátka, Morální určení vůle u Immanuela Kanta

Lukáš Kollert, Idealismus Fichtova raného vědosloví

Jan Halák, „Vnímání

128Kč 115Kč
  53
53

Editorial:

Tereza Matějčková


Studie:

Milan Sobotka, Humova stopa v Kantově filosofii

Jan Palkoska, Mathesis universalis a universální metoda u Descarta

Jiří Chotaš, Kant o sebepoznání člověka

Jindřich Karásek, Přítomnost v nepřítomnosti. Schelling v předmluvě k Fenomenologii ducha aneb metafora absolutna

128Kč 115Kč
  54
54

Studie:
Matyáš Havrda, Duše jako forma podle Alexandra z Afrodisiady
Radim Kočandrle, Charakteristické aspekty Anaximenovy kosmologie
Jiří Stránský, Problematika kosmogonie v Platónově dialogu Timaios
Hynek Janoušek, Sympatie a prostorovost vášní v Humově Pojednání
Ondřej Sikora, Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v

128Kč 115Kč
  55
55

Studie:
Karel Thein, Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry I. Nebe jako tělesná podstata
Samuel Zajíček, Hypotetický důkaz v dialogu Menón
Jindřich Karásek, Forma věty a jednota pojmu. K systematickému kontextu teorie predikace a spekulativní věty v předmluvě k Fenomenologii ducha
Ivan Blecha, Goodmanova teorie zobrazení a

128Kč 115Kč
aktuality
E-SHOP FLÚ AV

Byl otevřen prodejní portál FLÚ AV, kde si můžete objednat knihy, které vycházejí ve spolupráci OIKOYMENH a FLÚ. Při příležitosti jeho spuštění nabízíme celý text

Copyright © 2019 OIKOYMENH 2019, © web design PureHTML