rozšířené hledání
e-knihy autoři reflexe info errata pokyny

Reflexe, filosofický časopis

  22
22

Studie:
G. W. F. Hegel, Víra a vědění čili reflexivní filosofie subjektivity
M. Sobotka, Hegelova “Víra a vědění”
L. Hejdánek, Budoucnost, “nápad” a povaha tvorby
J. S. Trojan, Ježíš a pravda
L. Karfíková, Křesťanství jako otevřený příběh
H. Vetter, Heidegger a etika. Materiál k vyjasnění několika možných

 
  23
23
68Kč 61Kč
  24
24
68Kč 61Kč
  25
25

Studie:
I. Chvatík, Kacířské pojetí evropského dědictví v pozdních esejích Jana Patočky /
V. Hladký, V jakém smyslu je Theaitétos aporetický dialog aneb co je to vědění? /
J. Trojan, Podobenství o zlých vinařích Mk 12,1-12 /
Š. Holub Aristotelův princip sporu ve čtvrté knize Metafyziky /
R. Polin, Politický a morální závazek u

68Kč 61Kč
  26
26

Studie:
J. Kuneš, Kantova kritika čistého rozumu
P. Urban, Jazyk mezi protiklady. Poznámky k Husserlově filosofii jazyka v Logických zkoumáních
M. Šedina, Stín božského pastýře. Platónská metafora krále a politika u Klementa Alexandrijského
P. Hošek, Mircea Eliade: homo religiosus
P. Kouba, Proti proudu

Texty:
L.

68Kč 61Kč
  27
27
68Kč 61Kč
  28
28
78Kč 70Kč
  29
29

Studie:
Martin Ritter, Konstitutivní rysy Platónova Timaia
Hynek Bartoš, Nesmrtelná psyché a putující daimón
Marek Otisk, Problematika jmen a paronym mezi dialektikou a gramatikou v raném středovìku
Aleš Novák, Rilke, Klee a petrklíče

Texty:
Simone Weilová, Ilias neboli Báseň o

78Kč 70Kč
  30
30

Studie:
Pavel Bartošek, Spinozův Theologicko-politický traktát: dějinná a srovnávací studie
Aleš Havlíček, Je Morův spis Utopie utopický?
Martin Cajthaml, Rétorika jako "kuchařství pro duši"?
Jan Palkoska, Rozumí externalisté skeptikům?

Texty:
Benjamin Constant, O antické svobodě ve

78Kč 70Kč
  31
31
78Kč 70Kč
  32
32

Studie:
Jan Patočka, Dopisy Florence Weberové a Janine Pignetové o Chartě 77 (prosinec 1976 - únor 1977)
Jan Sokol, Jan Patočka a Charta 77
Filip Karfík, Posmrtný život a nesmrtelnost podle Jana Patočky
Miroslav Petříček, Fenomenologie bez Husserla. Od setkání k události
Erazim Kohák, Významy a vrtochy "Wesen", prakticky vzato
Martin

88Kč 79Kč
  33
33

Tomáš Marvan, Rortyho nepokojné cesty po filosofii (i mimo ni)

Studie:
Ivan Chvatík, Náboženství, nebo politika? K Patočkově pojmu dějinného jednání
Karel Novotný, Epoché jako událost ztráty smyslu života. Patočkova fenomenologie dějinné obnovy smyslu
Jan Palkoska, Bůh jako le lieu d’idées v Malebranchově filosofii
Matěj

88Kč 79Kč
  34
34

Studie:
Vladimír Mikeš, Stoická teorie jednání: pojem přitakání
Martin Pokorný, Apriorní platnost a zkušenostní dynamika: k systémové roli Kritiky soudnosti
Radek Chlup, Obhajoba alegorického výkladu u novoplatonika Prokla
Martin Ritter, Patočka mezi Sókratem a Platónem. K interpretaci negativního platonismu

Rozhovor:
Pavla

88Kč 79Kč
  35
35

Studie:
Jan Janda, Pojetí spravedlnosti v Platónově Ústavě a v Aristotelově Etice Nikomachově
Martin Pokorný, Předmět vnímání a předmět zájmu: k jednomu motivu u Kanta
Lenka Karfíková, Časovost a autenticita podle Sein und Zeit (některé problémy Heideggerova konceptu a jejich obdoby u Augustina)
Jakub Jirsa, Teleologie v Theofrastově

88Kč 79Kč
  36
36
88Kč 79Kč
  37
37

Studie:
Václav Němec, Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity
Aleš Novák, Poznámka k Heideggerovu určení bytí
Pavla Toráčová, Institucionální fakty jako intencionální předměty. K Searlově teorii institucionálních faktů

Texty:
Steven Galt Crowell,

88Kč 79Kč
  38
38

Studie:
David Peroutka, Negativní theologie Tomáše Akvinského
Vojtěch Hladký, Reinkarnující se duše mezi presokratiky a Platónem
Jakub Čapek, Příběh látky. Receptivita vnímání mezi empirismem a fenomenologií

Texty:
Nicholas Wolterstorff, Moudrý život v temnotách
David Hume,Výtah z nedávno vydané knihy nazvané

88Kč 79Kč
  39
39

Studie:
Václav Němec, Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
Martin Cajthaml, Láska jako „odpověď na hodnotu“. Filosofie lásky Dietricha von Hildebranda
Antonín Šíma, Poznání a číslo u Filolaa z Krotónu
Jakub Jinek, Analogie dobra u Platóna a Aristotela

Texty:
Pierre Aubenque Ke vzniku pseudoaristotelské nauky o analogii

88Kč 79Kč
  40
40

Studie:
Pavel Kouba, Hranice přítomnosti
Ivan Landa, Jednota dvou přirozeností. Hegel a Symbolum Chalcedonense
Jindřich Veselý, Mýtus v myšlení Jana Patočky v době druhé světové války

Texty:
Jan Frei, Úvod k Patočkově Studii k pojmu světa
Jan Patočka, Studie k pojmu světa (výbor)

Diskuse:
Martin

98Kč 88Kč
  41
41

Studie:
Vojtěch Kolman, Proč se musí logika postarat sama o sebe?
Jan Kuneš, Kantova logika vědění
Pavel Sládek, Studium filosofie v pozdně renesanční židovské Praze

Texty:
Wolfgang Wieland, Počet, čas a duše

Recenze:
Štěpán Špinka, Duše a zlo v dialogu Faidón; Duše a krása v dialogu Faidros (O.

98Kč 88Kč
  42
42

Studie:
Veronika Konrádová, Platón a básníci
Miroslav Severa, Siger z Brabantu a Tomáš Akvinský ve sporu o jednotu rozumu
Jan Maršálek, Rousseauova (politická) epistemologie klamu

Texty:
Maurice Merleau-Ponty, Metafyzika v člověku
Gorazd Kocijančič, O bytí(ch)

Recenze:
Karel Novotný, O povaze jevů (T.

98Kč 88Kč
  43
43
98Kč 88Kč
  44
44
99Kč 89Kč
  45
45

Studie:
Pavel Kouba, Přítomnost ve světě
Milan Sobotka, Vyjevování bytí u Aristotela, Hegela a Brentana
Lukáš Kollert, Fichtův koncept bezprostředního sebevědomí
Františka Jirousová, Proces personalizace v díle Teilharda de Chardin
Jakub Jirsa, Spravedlnost a přirozenost v Platónově Ústavě
Jakub Jinek, Platónova různice s

98Kč 88Kč
  46
46

Studie:
Tomáš Vítek, Duše jako vzduch. Její původ a význam
Jan Palkoska, Chápavost a představivost v geometrickém poznání

v Descartových Pravidlech pro vedení rozumu
Ondřej Sikora, Teorie postulátů a rozumová víra
Tomáš Koblížek, Pojem Weltansicht v kontextu Humboldtovy filosofie jazyka
 

Texty:

Jean

98Kč 88Kč
  47
47

Studie:

Milan Sobotka, Schellingův postup od filosofie jáství k filosofii ducha. Komentář k Systému transcendentálního idealismu

Jindřich Karásek, Příroda a svoboda

Jan Nedbal, K Heideggerově recepci Augustinových meditací o čase

Vojtěch Belling, Hobbesovo pojetí suverenity v kontextu konceptů osoby a

98Kč 88Kč
  48
48
128Kč 115Kč
  49
49

Studie:

Jindřich Karásek, Problémy s idealismem. Příklady ideologického postoje ve filosofii

Olga Navrátilová, Zlo a svoboda u Immanuela Kanta a Paula Ricoeura

Petr Slováček, Politická theologie a Carl Schmitt

Tereza Matějčková, Tugendhatův obrat k bezvýznamnosti

Texty:

Ernst Tugendhat, O smrti

Tereza

128Kč 115Kč
  50
50

Editorial: Václav Němec

 

Studie:

Ladislav Hejdánek, Český negativní platonismus: Rádl a Patočka

Aleš Havlíček, Lidská práva a budoucnost

Zdeněk Neubauer, Lékaři, pomoz si sám!

Lenka Karfíková, Věčnost a čas podle Porfyriovy Sentence 44

Miroslav Šedina, Jiná prozřetelnost.

128Kč 115Kč
  51
51

Studie:

Jindřich Karásek, Duch a organismus. Schellingovy teze k pojmu ducha v Pojednání k výkladu idealismu vědosloví z let 1796–1797

Tereza Matějčková, Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku

Františka Jirousová, Pojetí utrpení a zla v Teilhardově křesťanské evoluční

128Kč 115Kč
  52
52

Studie:

Ladislav Hejdánek, Odpovědnost a identita

Václav Dostál, Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka

Stanislav Sousedík, Filosofie Náboženství mezi ortodoxií a romantikou

Jakub Sirovátka, Morální určení vůle u Immanuela Kanta

Lukáš Kollert, Idealismus Fichtova raného vědosloví

Jan Halák, „Vnímání

128Kč 115Kč
  53
53

Editorial:

Tereza Matějčková


Studie:

Milan Sobotka, Humova stopa v Kantově filosofii

Jan Palkoska, Mathesis universalis a universální metoda u Descarta

Jiří Chotaš, Kant o sebepoznání člověka

Jindřich Karásek, Přítomnost v nepřítomnosti. Schelling v předmluvě k Fenomenologii ducha aneb metafora absolutna

128Kč 115Kč
  54
54

Studie:
Matyáš Havrda, Duše jako forma podle Alexandra z Afrodisiady
Radim Kočandrle, Charakteristické aspekty Anaximenovy kosmologie
Jiří Stránský, Problematika kosmogonie v Platónově dialogu Timaios
Hynek Janoušek, Sympatie a prostorovost vášní v Humově Pojednání
Ondřej Sikora, Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v

128Kč 115Kč
  55
55

Studie:
Karel Thein, Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry I. Nebe jako tělesná podstata
Samuel Zajíček, Hypotetický důkaz v dialogu Menón
Jindřich Karásek, Forma věty a jednota pojmu. K systematickému kontextu teorie predikace a spekulativní věty v předmluvě k Fenomenologii ducha
Ivan Blecha, Goodmanova teorie zobrazení a

128Kč 115Kč
aktuality
E-SHOP FLÚ AV

Byl otevřen prodejní portál FLÚ AV, kde si můžete objednat knihy, které vycházejí ve spolupráci OIKOYMENH a FLÚ. Při příležitosti jeho spuštění nabízíme celý text

KLUB OIKOYMENH

Neziskové nakladatelství OIKOYMENH je spojeno se jmény těch, kdo z podnětu Ladislava Hejdánka ještě za komunistické éry vyvíjeli úsilí zprostředkovat čtenářům nosné myšlenkové tradice od antiky po dnešek. celý text

Vstupte do klubu OIKOYMENH!

Na základě výzvy prvního předsedy OIKOYMENH J. S. Trojana byl 20. 8. 2015 založen Klub OIKOYMENH, do něhož se hlásí noví a noví členové. První kolo přihlášek bude uzavřeno 20. září; poté bude členům celý text

Copyright © 2019 OIKOYMENH 2019, © web design PureHTML