rozšířené hledání
e-knihy autoři reflexe info errata pokyny

Patočka, Jan

  Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové
Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Další svazek Sebraných spisů bude obsahovat úplný text knihy, za niž Patočka obdržel v roce 1964 od Československé akademie věd titul doktora věd (Dr. Sc.). Monografie staví Aristotela do souvislosti vývoje pojmu pohybu od presokratiků až po vznik

548Kč 493Kč
  Češi I
Češi I

Sv. 12: Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Vedle knihy O smysl dneška, která šla krátce po svém vydání v roce 1971 do stoupy, přináší tento svazek Sebraných spisů významné studie o Masarykovi, jakož i celou řadu kratších článků, úvah a glos k českým osobnostem minulosti i nedávné současnosti, včetně textů o ”Chartě 77”. Svazky připravil

 
  Češi II
Češi II

Sv. 13: Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž se autor zamýšlí nad smyslem českých dějin, dále přednášky o ”příspěvku českých zemí k modernímu vědeckému ideálu” proslovené v šedesátých letech v Lovani, a také text o Masarykově vystoupení v kauze

398Kč 358Kč
  Dopisy Václavu Richterovi
Dopisy Václavu Richterovi

Sv. 20: Korespondence dokládá Patočkův hluboký zájem o problematiku umění a uměnovědy. Svazek vyšel ke 100. výročí narození brněnského uměnovědce Václava Richtera.

248Kč 223Kč
  Dvě máchovské studie
Dvě máchovské studie

Sv. 3: Dvě studie věnované filosofické interpretaci Máchova básnického díla. První z nich, Symbol země u K. H. Máchy, vyšla v roce 1944, druhá, Čas, věčnost a časovost v Máchově díle, byla původně vydaná ve sborníku Realita slova Máchova (1967).

98Kč 88Kč
  E. Fink und J. Patočka, Briefe und Dokumente 1933-1977
E. Fink und J. Patočka, Briefe und Dokumente 1933-1977

Celoživotní korespondence mezi Janem Patočkou a jeho německým kolegou Eugenem Finkem.

 
  Fenomenologické spisy I
Fenomenologické spisy I

Sv. 6: Soubor prací, přednášek a poznámek k fenomenologii. První díl přináší texty uveřejněné do roku 1948. Jádrem svazku je disertace Pojem evidence, která byla obhájena na FF UK roku 1931 a nevyšla dosud tiskem, a Patočkův habilitační spis Přirozený svět jako filosofický problém, publikovaný roku 1936. Titul vychází ve spolupráci s nakladatelstvím

398Kč 358Kč
  Fenomenologické spisy II
Fenomenologické spisy II

Sv. 7: Druhý díl Fenomenologických spisů zahrnuje fenomenologické texty, které Jan Patočka uveřejnil doma či v zahraničí po roce 1949. Vzhledem k tomu, že se v padesátých letech zabýval převážně studiem a vydáváním díla J. A. Komenského, pochází první velká práce tohoto svazku až z roku 1965. Svazek tedy obsahuje pozdní

596Kč 536Kč
  Fenomenologické spisy III 1
Fenomenologické spisy III 1

Sv. 8/1: První svazek třetího dílu Fenomenologických spisů zahrnuje nepublikované rukopisy z let 1939–1945, v nichž Patočka dále rozvíjí svou koncepci fenomenologie z konce 30. let: na místo transcendentální subjektivity staví neobjektivovatelné nitro a v souvislosti s tím usiluje o vypracování nové teorie intencionality.

398Kč 358Kč
  Fenomenologické spisy III 2
Fenomenologické spisy III 2

Sv. 8/2: Druhý svazek třetí části tematického souboru fenomenologických spisů Jana Patočky, tedy druhý svazek textů k fenomenologii, které autor nepublikoval, obsahuje studie, náčrty přednášek, přípravné poznámky a fragmenty nalezené v pozůstalosti z 50. – 70. let 20. století. Německy a francouzsky psaná část těchto materiálů je zde v souladu se zásadou

598Kč 538Kč
  Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie
Jan Patočka. Texte - Dokumente - Bibliographie

První vydání německy dosud nepublikovaných textů a dokumentů o Patočkových kontaktech s německými filosofy, doplněné o německé vydání bibliografie.

 
  Kacířské eseje o filosofii dějin
Kacířské eseje o filosofii dějin

Jedno z nejvýznamnějších Patočkových děl, pocházející z roku 1975, shrnuje v šesti esejích jeho pozdní filosofii dějin i současné dějinné situace, v niž vyústily jeho celoživotní úvahy o problému přirozeného světa lidského života. Dotisk vydání z roku 2007.

158Kč 142Kč
  Komeniologické studie I
Komeniologické studie I

Sv. 9: První díl souboru Komeniologických studií obsahuje chronologicky uspořádané stati, recenze a příležitostné texty o J. A. Komenském, které autor publikoval v letech 1941–1958. Významnou součástí komeniologických studií jsou vedle rozborů díla Komenského též Patočkovy srovnávací studie Komenského s jeho význačnými současníky, především Mikolášem

248Kč 223Kč
  Komeniologické studie II
Komeniologické studie II

Sv. 10: Druhý díl souboru obsahuje chronologicky uspořádané stati, recenze a příležitostné texty o J. A. Komenském, které autor publikoval v letech 1959–1970.

248Kč 223Kč
  Komenologické studie III
Komenologické studie III

Sv. 11: Svazek obsahuje Patočkovu nevydanou monografii o Komenském a náčrty nepublikovaných komeniologických studií.

496Kč 446Kč
  Korespondence s komeniology I
Korespondence s komeniology I

Sv. 21: V tomto svazku bude vůbec poprvé vydána Patočkova korespondence s komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původu M. Blekastadovou, se S. Sousedíkem, dále pak s L. Mašínovou, J. Popelovou, J. Ludvíkovským, J. Bramborou aj. Edice poskytne pramenný základ pro úplnější poznání díla našeho předního

548Kč 493Kč
  Korespondence s komeniology II
Korespondence s komeniology II

Sv. 22: V tomto svazku bude poprvé zpřístupněna Patočkova korespondence se slavistou, filosofem, žákem E. Husserla, objevitelem Komenského Obecné porady D. Čyževśkým, s německým filosofem výchovy, komeniologem a pozdějším vydavatelem Patočkova souborného komeniologického díla K. Schallerem a s francouzskou komenioložkou

348Kč 313Kč
  Living in problematicity (english)
Living in problematicity (english)
 
  Lovaňské přednášky
Lovaňské přednášky

Jádro Lovaňských přednášek tvoří výklad tří významných příspěvků k rozvoji moderního vědeckého myšlení, na jejichž vzniku se podílelo prostředí českých zemí. Jde o Keplerovu astronomickou fyziku, Komenského projekt univerzální výchovy a Bolzanovo vědosloví. Spojnicí mezi těmito koncepcemi je ideál sjednoceného vědění. Rámcem

148Kč 133Kč
  Negativní platonismus
Negativní platonismus

Sv. 4: Programové shrnutí Patočkových úvah na téma filosofie svobody z počátku padesátých let. Na přelomu 40. a 50. let 20. století koncipoval Patočka pod tímto titulem systematický filosofický rozvrh sahající od otázek ontologických až po analýzu současných forem civilizace. Krátký text Negativní platonismus formuluje jeho myšlenkové

  Péče o duši I
Péče o duši I

Sv. 1: Soubor Péče o duši se zabývá postavením člověka ve světě a v dějinách: od morálních a náboženských otázek jednotlivce, přes stanoviska k aktuálním společensko-politickým událostem, až k úvahám o filosofii dějin. Nové, opravené vydání, 2018.

  Péče o duši II
Péče o duši II

Sv. 2: Soubor statí a přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách (Kacířské eseje, Platón a Evropa, Evropa a doba poevropská atd.).

248Kč 223Kč
  Péče o duši III
Péče o duši III

Sv. 3: Soubor statí k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách (Kacířské eseje atd.)

496Kč 446Kč
  Platónova péče o duši a spravedlivý stát
Platónova péče o duši a spravedlivý stát

Sv. 14/4: Rekonstrukce přednáškového cyklu Jana Patočky ze školního roku 1971–1972 pořízená na základě magnetofonových nahrávek a zápisů posluchačů. Byl to poslední cyklus, který Patočka proslovil na Filosofické fakultě UK, než byl donucen odejít do důchodu. Text zde vychází vůbec poprvé. Nebyl uveřejněn ani v samizdatovém Archivním souboru prací Jana

 
  Tělo, společenství, jazyk, svět
Tělo, společenství, jazyk, svět

Přednášky ze školního roku 1968/1969 jsou úvodem do fenomenologie a obsahují první nástin výkladu existence jako trojjediného životního pohybu.

 
  Umění a čas I
Umění a čas I

Sv. 4: První svazek obsahuje autorem publikované texty, jež zahrnují Patočkovy studie tematizující trojí povahu filosofické meditace soustředěné k uměleckému dílu: ve vztahu k širšímu celku vzdělanosti, ve vztahu k mýtu, ve vztahu k problému otevírajího se smyslu, resp. pohybu lidské existence (prolomení do svobody jako otevřenosti).

368Kč 331Kč
  Umění a čas II
Umění a čas II

Sv. 5: Druhý svazek obsahuje dohotovené nepublikované texty, poznámky a drobné publikované texty, jež zahrnují Patočkovy studie tematizující trojí povahu filosofické meditace soustředěné k uměleckému dílu: ve vztahu k širšímu celku vzdělanosti, ve vztahu k mýtu, ve vztahu k problému otevírajího se smyslu, resp. pohybu lidské existence (prolomení do svobody jako

368Kč 331Kč
  Úvod do fenomenologické filosofie
Úvod do fenomenologické filosofie

Přednášky proslovené v letech 1969-1970 na filosofické fakultě UK.
Dotisk vydání z roku 2003

218Kč 196Kč
  Věčnost a dějinnost
Věčnost a dějinnost

Patočkův text z pozůstalosti zkoumající roli, jakou hrála v moderních filosofických pojetích člověka dějinnost. Věčnost a dějinnost završuje řadu článků, jimiž se Patočka filosoficky vyrovával s Rádlovou Útěchou z filosofie. Jeden z nich, k tomuto vydání připojený článek Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi“, tematicky odpovídá kapitolám,

158Kč 142Kč
aktuality
E-SHOP FLÚ AV

Byl otevřen prodejní portál FLÚ AV, kde si můžete objednat knihy, které vycházejí ve spolupráci OIKOYMENH a FLÚ. Při příležitosti jeho spuštění nabízíme celý text

KLUB OIKOYMENH

Neziskové nakladatelství OIKOYMENH je spojeno se jmény těch, kdo z podnětu Ladislava Hejdánka ještě za komunistické éry vyvíjeli úsilí zprostředkovat čtenářům nosné myšlenkové tradice od antiky po dnešek. celý text

Vstupte do klubu OIKOYMENH!

Na základě výzvy prvního předsedy OIKOYMENH J. S. Trojana byl 20. 8. 2015 založen Klub OIKOYMENH, do něhož se hlásí noví a noví členové. První kolo přihlášek bude uzavřeno 20. září; poté bude členům celý text

Copyright © 2019 OIKOYMENH 2019, © web design PureHTML