Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
UKÁZKA  Proměna vnímání a zkušenost pravdy

Dva texty zahrnuté v tomto svazku Merleau-Ponty napsal na sklonku roku 1951, když se ucházel o profe-suru filosofie na Collège de France. První z textů byl publikován v písemné formě francouzským Centrem univerzitní dokumentace těsně před Merleau-Pontyho účastí na konkursu.[ 1 ] Druhý text vyšel až krátce po Merleau-Pontyho smrti zásluhou Martiala Gueroulta, jemuž Merleau-Ponty text „předal při své kandidatuře na Collège de France, když [Gueroult] dostal za úkol představit jej sboru profesorů“.[ 2 ]

Merleau-Pontyho kandidatura na prestižní francouzskou instituci, jež spojuje výzkum s pedagogickou činností, byla, jak známo, úspěšná. Provázela ji však neobvyklá kontroverze, která svědčí o Merleau-Pontyho společenském, kariérním a možná i myšlenkovém postavení v dané době. Profesoři Collège de France sice nejdříve Merleau-Pontyho zvolili na první místo v konkurenci tří dalších uchazečů, ale představitelé vyšší instance, jedné z pěti akademií Francouzského institutu, jeho jméno vyškrtli ze seznamu kandidátů a nahradili je ...více

UKÁZKA  Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón

Mezi náměty Sókratových hovorů o lidských věcech náležely otázky, co je zbožné a co hříšné, co je krásné a co ošklivé, co spravedlivé a co nespravedlivé, co je uměřenost, co je state čnost a co je zbabělost. V přímé souvislosti s těmi hovory zabýval se týmiž problémy i Platón a napsal v rané době své spisovatelské činnosti několik dialogů, v nichž se za vedení Sókratova hledá výměr jisté ctnosti. Tak má dialog Lachés předmětem pojem statečnosti, dialog Charmidés pojem uměřenosti a v dialogu Euthyfrón se jedná o zbožnosti.

Zbožnost u řeckého myslitele není osobní citové nastrojení lidské mysli, projevující se v poměru člověka k božstvu, nýbrž je to chování člověka ve společnosti, v rodině a v obci, vyplývající z jeho uznávání božského práva a řádu. Je to jen zvláštní druh spravedlnosti a spolu se spravedlností náleží k pojmu dokonalého člověka, ne k pojmu člověka náboženského. Pojem zbožnosti je pojem ...více

UKÁZKA  Faidros

Přísný soud, který pronáší v Platónově dialogu Gorgias filosofie nad rétorikou, vychází z mravního přesvědčení filosofova, jež nalézá vinu rétoriky v jejím nedbání mravnosti. Rétorika tu je představena jako ná stroj „věřivého přemlouvání“, jako spojenkyně té politiky, která staví moc nad právo, a jako hlasatelka mínění, že praktický prospěch a ne nadosobní dobro má řídit lidské jednání.

Také v dialogu Faidros je souzena rétorika, ale jiným způsobem a s jiným záměrem. Posuzuje se tu jeden rétorický výtvor, vytýkají se jeho vady, staví se proti němu a srovnává se s ním výtvor jiný, probírají se nálezy rétorické nauky a ukazuje se, co chybí rétorice k tomu, aby se stala pravým uměním. Není to zásadní odsuzování jako v Gorgiovi a k určitým výtkám tu přistupují určité kladné rady. Místo etického stanoviska dialogu Gorgias se tu uplatňuje stanovisko estetické. A přece i zde se rozhoduje mezi rétorikou a filosofií; ale kdežto v ...více

UKÁZKA  Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové

Pohyb a proces jsou filosofická témata základního významu. Ve starověku tato teze – filosofická závažnost pohybu – byla čímsi obecně přijímaným. Moderní epocha přiřkla pohyb odborným vědám. Zůstala však nevyřešená otázka jednoty pohybu a procesu v jeho různých formách. Patří k předním rysům a zásluhám filosofie dialektického materialismu, že klade důraz na problém různých forem pohybu a jejich jednoty. Dialektika usiluje o řešení otázky po podstatě, jednotě a formách pohybu.

Následující práce – soubor studií z dějin předmarxistické filosofie – chce přispět k historickému osvětlení tohoto problému. Bez historické perspektivy chybí věcné diskusi konkrétní horizont, v němž vznikaly pojmy, o nichž a v nichž se diskutuje, a z něhož čerpaly svůj skutečný život.

Otázky, o něž běží v této práci, nemají pouze akademický význam. Mají zásadní důležitost pro osudy lidstva. Matematizací pohybu se stal člověk pánem přírody. Dříve, než se stala faktem, byla matematizace filosofickým problémem.

V cestě jí ...více

zobrazit vše: UKÁZKY | RECENZE

OIKOYMENH

Nakladatelství OIKOYMENH navazuje na odkaz samizdatové edice založené v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka, jejímž cílem bylo vydávat kritické stati a díla v linii nejlepších tradic evropské filosofie a theologie.

Postupem doby se nakladatelství zaměřilo rovněž na vydávání základních děl této tradice. Spisy význačných myslitelů vycházejí v řadách klasických děl: Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice, Knihovna renesančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti. Sekundární literatura nebo texty autorů nezahrnutých do řad klasických děl tvoří Edici Oikúmené.

V řadě Dějiny filosofie vycházejí vybrané monografie k jednotlivým obdobím dějin evropské filosofie. Nakladatelství vydává také řadu Dějin politického myšlení, Dějin náboženského myšlení, Knihovnu politického myšlení, Fontes Latini Bohemorum, Starověké písemnictví Levanty, Sebrané spisy Jana Patočky, edici Mathésis a řadu Filosofické interpretace.

Pokud váháte, zda si naši knihu koupíte u nás nebo jinde, uvažte, že nákupem v eshopu OIKOYMENH přímo podpoříte vydávání filosofické a theologické literatury v Čechách. Pokud se u nás zaregistrujete, získáte navíc:

  • newsletter se seznamem novinek z naší produkce, který si snadno omezíte výběrem klíčových slov podle svého výběru
  • možnost podílet se na naší činnosti zasíláním errat a komentářů