rozšířené hledání
e-knihy autoři reflexe info errata pokyny
O nás

Předseda OIKOYMENH: Ivan Chvatík

Ředitel: Jakub Jinek

Ediční rada: A. Havlíček (†), M. Havlíčková, J. Chotaš, I. Chvatík, J. Jinek, L. Karfíková, P. Kitzler, P. Kouba, J. Kuneš, M. Lyčka, T. Matějčková, V. Němec, M. Šedina, Š. Špinka a J. S. Trojan.

Čestní členové: M. Balabán, L. Hejdánek

 

Edice OIKOYMENH vznikla v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka jako samizdatová edice. Jejím smyslem bylo obnovit duchovní život, který byl v Československu po dlouhou dobu devastován.

Teprve po změně politického režimu v r. 1989, konkrétně od roku 1991, začalo nakladatelství OIKOYMENH oficiálně vydávat knihy, a to nejprve jako součást ISE (Institut pro středoevropskou kulturu a politiku). K osamostatnění a nabytí právní subjektivity došlo v roce 1996.

Zakládajícími členy společnosti jsou Ladislav Hejdánek, Jakub S. Trojan a Aleš Havlíček. Nakladatelství navazuje na tradici samizdatové edice OIKOYMENH a cílem jeho činnosti je vydávat kritické stati a díla, navazující na nejlepší tradice evropské filosofie a theologie.

V posledních letech byla produkce nakladatelství systematicky rozčleněna. Připravované, ale i vydané tituly byly zařazeny do jednotlivých edičních řad, čímž bylo dosaženo lepšího přehledu o vydávaných titulech. Při vydávání těchto nekomerčních titulů je věnována velká pozornost jejich odborné a jazykové přípravě, což vyžaduje velké finanční náklady. Téměř každý náš titul bývá podpořen finanční dotací z různých zdrojů (např. Ministerstvo kultury ČR, Program F. X. Šalda, Program Goethe-Institut, Nadace Věry Třebické-Řivnáčové aj.), které pomáhají udržet i pro studenty cenově přístupnou hladinu knih.

Základní spisy význačných myslitelů vycházejí v řadách klasických děl: Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice, Knihovna renesančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti. Sekundární literatura nebo texty autorů nezahrnutých do řad klasických děl tvoří Edici Oikúmené.

Pro filosofii nezbytnou řadou jsou Dějiny filosofie, v níž postupně vycházejí české překlady současných nejlepších monografií k jednotlivým obdobím dějin evropské filosofie. Jedinečnou řadou jsou Fontes Latini Bohemorum, edice dosud nevydaných latinských děl českého středověku, popř. humanismu, v kritické edici s českým překladem, poznámkami a úvodní studií. Její hlavní náplní je vydávání významných spisů theologických, historických, literárních, ale také děl středověké odborné prózy (matematika, lékařství atd.).

Nakladatelství vydává také Sebrané spisy Jana Patočky, v edici Mathésis připravuje kolektivní monografie, slovníky a učební texty, a v řadě Filosofické interpretace vycházejí původní i překladové studie zaměřené na interpretaci filosofických a theologických témat.

Zbývá ještě uvést, že neodmyslitelnou součástí produkce nakladatelství je časopis pro filosofii a theologii, Reflexe, který vychází dvakrát ročně.

 

Úspěch publikační činnosti OIKOYMENH závisel po dlouhá léta na osobním nasazení a organizačních schopnostech Aleše Havlíčka. Po jeho náhlé smrti v červenci roku 2015 bylo nutno hledat další možnosti, jak přes zhoršující se situaci na knižním trhu v nakladatelské činnosti pokračovat.

Filosofický ústav AV ČRJedna z takových možností byla uskutečněna vytvořením nového edičního oddělení OIKOYMENH při Filosofickém ústavu AV ČR, které naváže na dosavadní zkušenosti spolku a bude mít s nadále existujícím samostatným spolkem společnou ediční radu. Od roku 2017 jsou tedy některé tituly edičních řad vydávány edičním oddělením OIKOYMENH při FLÚ, které je organizačně ustaveno jako součást Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze.

Činnost tohoto oddělení byla zahájena na začátku roku 2017, v roce 40. výročí úmrtí filosofa Jana Patočky a vyhlášení Charty 77. Symbolickým edičním počinem byla první kniha tohoto nového oddělení, faksimile strojopisného samizdatového svazku obsahujícího Patočkovy texty k Chartě 77, zprávy o Patočkově pohřbu a několik zásadních nekrologů První skica k podobizně."

aktuality
E-SHOP FLÚ AV

Byl otevřen prodejní portál FLÚ AV, kde si můžete objednat knihy, které vycházejí ve spolupráci OIKOYMENH a FLÚ. Při příležitosti jeho spuštění nabízíme celý text

KLUB OIKOYMENH

Neziskové nakladatelství OIKOYMENH je spojeno se jmény těch, kdo z podnětu Ladislava Hejdánka ještě za komunistické éry vyvíjeli úsilí zprostředkovat čtenářům nosné myšlenkové tradice od antiky po dnešek. celý text

Vstupte do klubu OIKOYMENH!

Na základě výzvy prvního předsedy OIKOYMENH J. S. Trojana byl 20. 8. 2015 založen Klub OIKOYMENH, do něhož se hlásí noví a noví členové. První kolo přihlášek bude uzavřeno 20. září; poté bude členům celý text

Copyright © 2019 OIKOYMENH 2019, © web design PureHTML