Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Legendy

o poustevnících
∙ OIKOYMENH ∙

Jeronýmova vzdělanost byla i mezi církevními otci výjimečná. Kromě řečtiny a latiny ovládal i hebrejštinu a výborně se orientoval v antické literární tradici. Znal dobře díla východních církevních otců a některá přeložil do latiny. K jeho nejvýznamnějším spisům patří výklady k jednotlivým částem bible, především ke knihám proroků, ale také k Žalmům, Matoušovu evangeliu a Pavlovým listům. Je také autorem prvních křesťanských dějin literatury De viris illustribus (O vynikajících mužích), jež jsou zdrojem mnoha cenných biografických údajů. Jako první uvedl do latiny hagiografickou biografii svými legendami o životě tří poustevníků Vita S. Pauli primi eremitae (O sv. Pavlovi, prvním poustevníku), Vita S. Hilarionis (Život sv. Hilariona) a Vita Malchi monachi captivi (Jak mnich Malchus upadl do zajetí).

 

Latinsko-české vydání. Přeložil, úvodní studií a poznámkami opatřil Jiří Šubrt. 2017 - dotisk vydání z roku 2002.


Errata
počet stran: 152
vazba: vázaná
formát: 135x205
rok vydání: 2002
překlad: Jiří Šubrt
jazyk originálu: lat

formát knihy:

 Tištěná  8.59€  9.56€

ISBN: 80-7298-050-5
RECENZE   Drahomíra Breedveld-Baránková Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum 3

Tři legendy o poustevnících, které napsal Eusebius Sofronius Hieronymus ze Stridonu, známý jako sv. Jeroným, vycházejí v rámci projektu „Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty“ a zahajují zároveň novou ediční řadu nakladatelství Oikúmené „Knihovna raně křesťanské tradice“ (řídí L. Karfíková a M. Havrda). Texty, které jsou zrcadlově kladené, přinášejí vedle latinského originálu (až na Vita Pauli primi eremitae se jedná o kritická vydání) český překlad, jenž je doplněn o výkladové poznámky a úvodní studii. Novodobého překladu se Jeronýmova hagiografická trilogie u nás dočkala po více než půlce století a je třeba říci, že se jedná o překlad nadmíru zdařilý.

V úvodní studii „Sv. Jeroným, volání pouště a legendy o poustevnících“ (s. 7–40) zúročil autor mj. svou literárně-historickou erudici. Vedle výkladu o Jeronýmově životě a tvorbě a výkladu o fenoménu křesťanských mnišských hnutí se zamýšlí nad literární a žánrovou stránkou Jeronýmových legend. Hagiografickému typu vitae („životy“), k němuž texty minimálně svým názvem odkazují, odpovídá podle Šubrta beze zbytku pouze Vita Hilarionis. Zbylé dva texty žánrově oscilují mezi povídkou a románem, popř. antickou novelou či pohádkou. Odlišnost užitých narativních postupů ve všech třech textech zavádí autora k úvahám o charakteru křesťanské hagiografie a především ke stále diskutovaným otázkám jejího vztahu k dobovým žánrům pohanské literatury. Šubrt sám zaujímá poměrně střízlivé stanovisko a zprostředkovává postoje zahraničních badatelů: křesťanská hagiografie je „proměnlivý literární útvar, otevřený působení jiných žánrů, ať už je to biografie, historiografie, román či anekdotické příběhy“; jedná se o jakousi „sběrnou nádrž“ (s. 34). Nakolik se potom dá hovořit o přímém vlivu pohanských žánrů, zvláště tzv. aretalogie, není zcela zřejmé (s. 33).

celý text na iliteratura.cz

více
RECENZE   Petr Kitzler Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum 1

Legendy o poustevnících sv. Hieronyma (Jeronýma), jimiž nakladatelství Oikúmené zahájilo svou novou ediční řadu - "Knihovnu raně křesťanské tradice" -, jsou knihou, jejíž kvality zcela odpovídají vysokému standardu, na který jsme u publikací tohoto nakladatelského domu zvyklí. Vzhledem k očividnému dluhu vůči českým čtenářům pokud jde o překlady raně křesťanských textů není třeba rovněž přespříliš zdůrazňovat, že nakladatelský počin, který počítá s novými českými překlady vybraných řeckých a latinských patristických autorů, je věcí nanejvýš záslužnou a užitečnou. Ve srovnání s obdobnými edičními řadami zahraničními (připomeňme například francouzskou Sources Chrétiennes či německou Fontes christiani) je však na formálním zpracování prvního svazku "Knihovny raně křesťanské tradice" patrná maximální snaha oslovit nejen úzce specializovanou odbornou veřejnost, ale rovněž potenciálního zájemce "mimo obor". Čerstvě vydaný svazek se snaží být "common user friendly" kupříkladu tím, že byly minimalizovány citáty v cizích jazycích, latinské či řecké názvy a spojení jsou důsledně opatřovány českým překladem, řecké výrazy jsou transkribovány do latinky, vysvětlující poznámky jsou uváděny rovněž u poměrně známých reálií apod. Zda se tím potenciální okruh zájemců skutečně rozšíří, zvláště když je zachována velmi užitečná bilingvnost, která však podporuje dojem "knihy pro zasvěcené", je sporné. Na druhé straně je jasné, že tato snaha, která autora nutí mít neustále na zřeteli imaginárního "obyčejného" čtenáře (už jen při pohledu na produkci Oikúmené se vnucuje otázka, zda si "obyčejný" čtenář kupuje právě zde vycházející tituly), mu nejen komplikuje a znepříjemňuje život, ale působí mu rovněž objektivní potíže při jeho úsilí podat co nejfundovanější a nejzevrubnější informace, pokud se nemůže spoléhat (nebo je k tomu nucen) na určitý stupeň "předporozumění" ze strany svých čtenářů. Výše řečené se však pochopitelně týká celkové koncepce nakladatelství, nikoli recenzované knihy.

více
RECENZE   Jana Nechutová Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum 2

Knížka přináší zrcadlově kladený text a komentovaný překlad tří hagiografických dílek, jejichž autorem je Hieronymus ze Stridónu, sv. Jeroným. Tomuto autorovi rané, ještě antické fáze křesťanství, jednomu z těch, kteří pro současnost i pro celé příští věky spoluutvářeli podobu západního křesťanství, se dostalo mezi jeho vrstevníky v latinsky mluvícím křesťanském světě ojedinělé zkušenosti s poustevnickým a mnišským životem v Sýrii a v Egyptě; ta se odráží i v Jeronýmově bohaté korespondenci, především se však stala inspirací a východiskem jeho tří legend - o prvním poustevníku Paulovi, o mnichu Malchovi a o sv. Hilarionovi. Jak Šubrt v úvodu ke svému překladu říká, "svými legendami o poustevnících vytváří Jeroným latinský pendant k Athanasiovu Životu sv. Antonína, jenž platil za nezpochybnitelný model svého žánru" (s. 34).

Texty originálů jsou pro tuto knihu převzaty s nepatrnými úpravami z kritických edicí (s výjimkou Vita Hilarionis, text vydán jen v MPL). Jak překladatel upozorňuje v Ediční ...více

Lidé také kupují