Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Zobrazit: 
Jedním z centrálních motivů Ježíšova pozemského příběhu je přetrvávající nejistota jeho žáků o skutečném rozsahu jeho božské moci. Proti působivosti jeho zázraků, které k němu přivádějí celou řadu stoupenců, stojí projevy faktické bezmocnosti Božího syna vůči silám ovládajícím tento svět. Ježíš je jakoby neustále na útěku a jeho omezené ...
Oddaná důvěra v sílu lidské myšlenky zvítězila v Platónovi záhy a navždy nad pokusy jeho předchůdců, dojíti pravdy o člověku a světě na základě smyslové zkušenosti. Cesta logické abstrakce, jež vedla k vytvoření pojmu, existujícího beze změny a nezávisle na věcech samých i vnímajících subjektech, zdála se mu jediná ...
1. Čistá morální filosofie versus conditio humana Sotvaco vzbuzovalo již u Kantových současníků větší podiv než Kantova teze, že racionální morální filosofie má vyhledat a ospravedlnit základní pojmy a zásady mravního jednání nezávisle na všech poznatcích, kterými disponujeme na základě zkušenosti o sobě samých jako chtějících a jednajících přírodních ...
Předkládaná publikace má za cíl zpřístupnit českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu. Vychází z mé disertační práce věnované rozboru dochovaných textů Areia z Alexandrie a jeho zastánců, jejíž záběr jsem pro knižní vydání rozšířil o představení nauky a textů biskupa Alexandra z Alexandrie, prvního odpůrce ariánů. Kromě ...
Přes obdivuhodnou různost témat jsou si Aristotelovy spisy po metodické stránce většinou velmi podobné. Po vymezení předmětu zkoumání a zavedení pojmů, s nimiž bude pracovat, Aristotelés zpravidla přechází k analyse dosavadních zkušeností s řešenou problematikou. Z tohoto hlediska ho zajímá i stavba běžného jazyka, v jehož syntaxi, slovní zásobě ...
Augustinova Vyznání nepochybně dodnes patří k nejčtenějším a nejpřekládanějším literárním textům, které se z antiky dochovaly. 1 Navzdory staletím, která nás dělí od doby jejich vzniku, stále fascinují čtenáře bezprecedentní mírou sebeodhalení autora, jež nemá v žádném jiném díle z té doby obdoby. Katolický biskup z Hippo Regius se v ...
Díla velkých myslitelů starého Řecka nám přinášejí nejen poučení o dějinném vývoji lidského poznání a o počátcích řady vědních disciplín, ale i mnohé cenné podněty k řešení aktuálních problémů v různých oborech. Velmi výrazně se to projevuje i u spisů, v nichž řečtí myslitelé vyložili své názory na politické ...
Pro historika náboženství je důležitý každý projev posvátného: každý rituál, každý mýtus, každá víra či podoba božství odráží zkušenost s posvátným, a nese s sebou tudíž nutně pojmy bytí, významu a pravdy. Jak už jsem poznamenal při jiné příležitosti, „je těžké si představit, jak by lidský duch mohl fungovat ...
Neočekávané okolnosti pozdržely tisk druhého dílu Dějin náboženského myšlení. Využil jsem tohoto zpoždění, abych doplnil bibliografii některých kapitol o práce, které se objevily v r. 1977 a na počátku r. 1978. Bibliografie mají různou délku, neboť jsem chtěl zvýšit množství informací týkajících se problémů méně známých neodborníkům (např. protohistorická ...
Zarathustra zaujímá mezi mými spisy výjimečné místo. Lidstvu jsem v něm dal největší dar, jaký doposud dostalo. Tato kniha, jejíž hlas se klene nad tisíciletími, je nejenom nejvyšší knihou, která existuje, onou vlastní knihou horského vzduchu – celý fakt „člověk“ leží v nedozírné dálce pod ní –, ale je ...
Celkem stránek: