Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů, zveřejněné na základě závazného nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jež s účinností od 25. května 2018 jednotně ve všech členských státech EU upravuje ochranu osobních údajů a podmínky jejich zpracovávání.

Oikúmené, z. s., nakládá s osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

1. Typy osobních údajů, které Oikúmené, z. s., zpracovává:

  • identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osob (jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. RČ, adresa trvalého bydliště, č. bankovního účtu)

  • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s osobami (zejména kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa)

 

2. Oikúmené, z. s., zpracovává osobní údaje na základě dvou právních titulů:

a) Smlouva. Týká se

  • registrovaných zákazníků nakupujících na e-shopu Oikúmené

  • sponzorských předplatitelů a předplatitelů časopisu Reflexe

  • dárců

  • zaměstnanců nakladatelství pracujících na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr

  • spolupracovníků nakladatelství pracujících na základě DPP

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Oikúmené a uvedenými osobami je poskytnutí osobních údajů v uvedených případech zcela dobrovolné.

b) Souhlas. Týká se

  • zasílání obchodních a jiných sdělení registrovaným zákazníkům.

Údaj, jež využíváme pouze se souhlasem zákazníka, je výhradně jeho jméno a e-mailová adresa. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat v nastavení svého účtu.

 

3. Způsob nakládání s osobními údaji

Osobní údaje jiných osob nejsou nikdy bez jejich souhlasu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány třetím stranám. Přístup k osobním údajům je udělen pouze spolupracovníkům, kteří jej potřebují k výkonu svých činností (například účtování, zasílání objednávek atd.).

Osobní údaje zaměstnanců, spolupracovníků a dárců jsou uvedeny ve smlouvách, které jsou uchovávány v archivu smluv, k němuž mají přístup pouze vybraní zaměstnanci nakladatelství.

Osobní údaje zákazníků a předplatitelů jsou uchovávány v elektronické databázi osobních údajů. Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit jejich bezpečnost. K ochraně citlivých informací používáme šifrování. Počítače a servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Pro realizaci objednávky v e-shopu je nutná podpora cookies v internetovém prohlížeči uživatele. Systém ukládá pouze session cookie po dobu přihlášení uživatele.

 

4. Doba zpracování

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem zákazníka, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

5. Práva zákazníků, jejichž osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň ovšem mají zákazníci právo se na nás kdykoli obrátit s žádostí o informace týkající se procesu zpracování osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji:

a) Právo na přístup k osobním údajům

b) Právo na opravu osobních údajů

c) Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

e) Právo na přenositelnost osobních údajů

Zákazník má rovněž následující práva:

a) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

b) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

c) Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Právo na přístup, na opravu, na omezení zpracování, vymazání a právo odvolat souhlas je realizováno prostřednictvím administrace e-shopu, kde si zákazník příslušné údaje sám aktualizuje v nastavení účtu. O přenos osobních údajů je možné žádat pomocí e-mailu zaslaného na adresu redakce@oikoymenh.cz.