Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Obsah

Úvod
EXPOZICE OTÁZKY PO SMYSLU BYTÍ

Kapitola první
NUTNOST, STRUKTURA A PŘEDNOST OTÁZKY PO BYTÍ
§ 1. Nutnost výslovného obnovení otázky po bytí . . . 17
§ 2. Formální struktura otázky po bytí . . . 20
§ 3. Ontologická přednost otázky po bytí . . . 24
§ 4. Ontická přednost otázky po bytí . . . 27

Kapitola druhá
DVA ÚKOLY ROZPRACOVÁNÍ OTÁZKY PO BYTÍ. METODA ZKOUMÁNÍ A JEJÍ NÁČRT
§ 5. Ontologická analytika pobytu jako otevření horizontu pro interpretaci smyslu bytí vůbec . . . 32
§ 6. Úkol destrukce dějin ontologie . . . 36
§ 7. Fenomenologická metoda zkoumání . . . 44
   A. Pojem fenoménu . . . 45
   B. Pojem logu . . . 49
   C. Předběžný pojem fenomenologie . . . 52
§ 8. Nástin pojednání . . . 57

Část první
INTERPRETACE POBYTU VZHLEDEM K ČASOVOSTI A EXPLIKACE ČASU JAKO TRANSCENDENTÁLNÍHO HORIZONTU OTÁZKY PO BYTÍ

První oddíl
PŘÍPRAVNÁ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA POBYTU . . . 59

Kapitola první
EXPOZICE ÚKOLU PŘÍPRAVNÉ ANALÝZY POBYTU
§ 9. Téma analytiky pobytu . . . 60
§ 10. Vymezení analytiky pobytu vůči antropologii, psychologii a biologii . . . 64
§ 11. Existenciální analytika a interpretace primitivního pobytu. Potíže při získávání „přirozeného pojmu světa“ . . . 70

Kapitola druhá
,BYTÍ VE SVĚTĚ‘ VŮBEC JAKO ZÁKLADNÍ STRUKTURA POBYTU
§ 12. Předběžný náčrt ,bytí ve světě‘ vycházející z ,bytí ve‘ jako takového . . . 73
§ 13. Exemplifikace ,bytí ve‘ pomocí fundovaného modu. Poznání světa . . . 81

Kapitola třetí
SVĚTSKOST SVĚTA
§ 14. Idea světskosti světa vůbec . . . 85
   A. Analýza světskosti našeho okolí a světskosti vůbec . . . 89
§ 15. Bytí jsoucna, s kterým se setkáváme ve světě našeho okolí . . . 89
§ 16. Světový ráz našeho okolí, jak se ohlašuje na nitrosvětském jsoucnu . . . 95
§ 17. Poukaz a znak . . . 100
§ 18. Dostatečnost a významnost; světskost světa . . . 107
    B. Odlišení analýzy světskosti od interpretace světa u Descarta . . . 114
§ 19. Určení „světa“ jako res extensa . . . 114
§ 20. Fundamenty ontologického určení „světa“ . . . 118
§ 21. Hermeneutická diskuse karteziánské ontologie „světa“ . . . 121
   C. ,Okolo‘ jako prostorovost světa našeho okolí a prostorovost pobytu . . . 128
§ 22. Prostorovost nitrosvětsky příručního jsoucna . . . 129
§ 23. Prostorovost ,bytí ve světě‘ . . . 132
§ 24. Prostorovost pobytu a prostor . . . 138

Kapitola čtvrtá
,BYTÍ VE SVĚTĚ‘ JAKO SPOLUBYTÍ A ,BYTÍ SEBOU‘. NEURČITÉ ,ONO SE‘
§ 25. Výchozí položení existenciální otázky ,kdo je pobyt‘ . . . 144
§ 26. Spolupobyt druhých a každodenní spolubytí . . . 147
§ 27. Každodenní ,bytí sebou‘ a neurčité ,ono se‘ . . . 156

Kapitola pátá
,BYTÍ VE‘ JAKO TAKOVÉ
§ 28. Úkol tematické analýzy ,bytí ve‘ . . . 161
    A. Existenciální konstituce našeho ,tu‘ . . . 165
§ 29. ,Bytí tu‘ jako rozpoložení . . . 165
§ 30. Strach jako modus rozpoložení . . . 171
§ 31. ,Bytí tu‘ jako rozumění . . . 174
§ 32. Rozumění a výklad . . . 180
§ 33. Výpověď jako odvozený modus výkladu . . . 186
§ 34. ,Bytí tu‘ a řeč. Jazyk . . . 193
    B. Každodenní bytí našeho ,tu‘ a upadání pobytu . . . 199
§ 35. „Řeči“ . . . 200
§ 36. Zvědavost . . . 203
§ 37. Dvojznačnost . . . 206
§ 38. Upadání a vrženost . . . 208

Kapitola šestá
STAROST JAKO BYTÍ POBYTU
§ 39. Otázka po původní celosti strukturního celku pobytu . . . 214
§ 40. Základní rozpoložení żkosti jako význačná odemčenost pobytu . . . 218
§ 41. Bytí pobytu jako starost . . . 225
§ 42. Doložení existenciální interpretace pobytu jako starosti předontologickým sebevýkladem pobytu . . . 231
§ 43. Pobyt, světskost a realita . . . 235
   a) Realita jako problém bytí a dokazatelnosti „vnějšího světa“ . . . 237
   b) Realita jako ontologický problém . . . 244
   c) Realita a starost . . . 247
§ 44. Pobyt, odemčenost a pravda . . . 248
   a) Tradiční pojem pravdy a jeho ontologické základy . . . 250
   b) Původní fenomén pravdy a odvozenost tradičního pojmu pravdy . . . 254
   c) Způsob bytí pravdy a předpokládání pravdy . . . 262

Druhý oddíl
POBYT A ČASOVOST
§ 45. Výsledek přípravné fundamentální analýzy pobytu a úkol původní existenciální interpretace tohoto jsoucna . . . 267

Kapitola první
MOŽNOST POBYTU BÝT CELÝ A BYTÍ K SMRTI
§ 46. Zdánlivá nemožnost ontologického uchopení a určení celosti pobytu . . . 272
§ 47. Možnost zakusit smrt druhého a pojmout pobyt jako celý . . . 274
§ 48. Neukončenost, konec a celost . . . 277
§ 49. Odlišení existenciální analýzy smrti od jiných možných interpretací tohoto fenoménu . . . 282
§ 50. Předběžný náčrt existenciálně-ontologické struktury smrti . . . 286
§ 51. Bytí k smrti a každodennost pobytu . . . 289
§ 52. Každodenní bytí ke konci a plný existenciální pojem smrti . . . 291
§ 53. Existenciální rozvrh autentického bytí k smrti . . . 296

Kapitola druhá
POBYTOVÉ DOSVĚDČENÍ AUTENTICKÉHO ,MOCI BÝT‘ A ODHODLANOST
§ 54. Problém dosvědčení autentické existencielní možnosti . . . 304
§ 55. Existenciálně-ontologické fundamenty svědomí . . . 307
§ 56. Svědomí jako volání . . . 310
§ 57. Svědomí jako volání starosti . . . 312
§ 58. Rozumění volající výzvě a vina . . . 317
§ 59. Existenciální interpretace svědomí a jeho vulgární výklad . . . 327
§ 60. Existenciální struktura autentického ,moci být‘ dosvědčeného ve svědomí . . . 333

Kapitola třetí
AUTENTICKÁ MOŽNOST POBYTU ,BÝT CELÝ‘ A ČASOVOST JAKO ONTOLOGICKÝ SMYSL STAROSTI
§ 61. Předběžný náčrt metodického kroku vedoucího od vymezení autentické celosti pobytu k odkrytí fenoménu časovosti . . . 340
§ 62. Existencielně autentické ,moci být celý‘ jako předběhová odhodlanost . . . 343
§ 63. Hermeneutická situace získaná pro interpretaci smyslu bytí starosti a metodický charakter existenciální analytiky vůbec . . . 349
§ 64. Starost a bytí ,sebou‘ . . . 355
§ 65. Časovost jako ontologický smysl starosti . . . 362
§ 66. Časovost pobytu a z ní vyplývající úkoly původního opakování existenciální analýzy . . . 370

Kapitola čtvrtá
ČASOVOST A KAŽDODENNOST
§ 67. Základní složky existenciální skladby pobytu a náčrt její časové interpretace . . . 373
§ 68. Časovost odemčenosti vůbec . . . 374
   a) Časovost rozumění . . . 375
   b) Časovost rozpoložení . . . 379
   c) Časovost upadání . . . 385
   d) Časovost řeči . . . 388
§ 69. Časovost ,bytí ve světě‘ a problém transcendence světa . . . 390
   a) Časovost obstarávání v praktickém ohledu . . . 392
   b) Časový smysl modifikace praktického obstarávání na teoretické odkrývání nitrosvětského výskytového jsoucna . . . 397
   c) Časový problém transcendence světa . . . 405
§ 70. Časovost pobytové prostorovosti . . . 407
§ 71. Časový smysl každodennosti pobytu . . . 411

Kapitola pátá
ČASOVOST A DĚJINNOST
§ 72. Existenciálně-ontologická expozice problému dějin . . . 414
§ 73. Vulgární porozumění dějinám a dění pobytu . . . 419
§ 74. Základní skladba dějinnosti . . . 424
§ 75. Dějinnost pobytu a dějiny světa . . . 429
§ 76. Existenciální původ historie z dějinnosti pobytu . . . 433
§ 77. Souvislost předchozí expozice problému dějinnosti s bádáním W. Diltheye a s myšlenkami hraběte Yorcka . . . 439

Kapitola šestá
ČASOVOST A NITROČASOVOST JAKO PŮVOD VULGÁRNÍHO POJMU ČASU
§ 78. Neúplnost předchozí časové analýzy pobytu . . . 446
§ 79. Časovost pobytu a obstarávání času . . . 448
§ 80. Obstarávaný čas a nitročasovost . . . 453
§ 81. Nitročasovost a genese vulgárního pojmu času . . . 463
§ 82. Odlišení existenciálně-ontologické spojitosti mezi časovostí, pobytem a časem světa od Hegelova pojetí vztahu mezi časem a duchem . . . 471
   a) Hegelův pojem času . . . 471
   b) Hegelova interpretace vztahu mezi časem a duchem . . . 476
§ 83. Existenciálně-časová analytika pobytu a fundamentálně ontologická otázka po smyslu bytí vůbec . . . 479

Doslov vydavatele . . . 483

Poznámka překladatelů . . . 487