Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

O nás

Činnost:

Spolek pro vydávání filosofické a theologické literatury OIKOYMENH (Oikúmené) je jediným českým nakladatelstvím přímo navazujícím na samizdatovou ediční činnost v letech „normalizace". Postupem času se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a theologické literatury u nás. V roce 2007 získalo cenu Magnesia litera za rozsáhlý projekt vydávání mnohosvazkových dějin filosofie.

Činnost nakladatelství, odborně garantovaná ediční radou složenou z předních odborníků v příslušné oblasti, se při výběru titulů neřídí komerční strategií, je zásadně nezisková, a je proto fakticky službou české veřejnosti. Knihovnu klasických děl z produkce nakladatelství lze bez nadsázky považovat za veřejný statek. V současné době zahrnuje produkce nakladatelství již přes 650 titulů.

Úspěch publikační činnosti OIKOYMENH závisel po dlouhá léta na osobním nasazení a organizačních schopnostech zakladatele nakladatelství Doc. Ing. Aleše Havlíčka, Ph.D. (†). I přes vysoké odborné nároky dodnes staví na dobrovolné spolupráci specializovaných kolegů v Ediční radě, kterou tvoří přední odborníci z univerzitních či akademických pracovišť. Značná pozornost je věnována odborné a jazykové přípravě knih. Činnost Ediční rady řídí místopředseda spolku PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D., který zároveň vede edici Knihovna novověké tradice a současnosti.

Předsedou spolku OIKOYMENH je Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c., zakladatel Archivu Jana Patočky, který vede mimo jiné vydávání Sebraných spisů Jana Patočky. V roce 2007 obdržel čestný doktorát Univerzity Karlovy za přínos pro rozvoj české filozofie a jejího postavení doma i v zahraničí. V roce 2020 mu byla udělena cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Na počátku roku 2017, v roce 40. výročí úmrtí filosofa Jana Patočky a vyhlášení Charty 77, bylo vytvořeno nové ediční oddělení OIKOYMENH při Filosofickém ústavu AV ČR vedené Mgr. Ing. Martinem Žemlou, Ph.D., které navazuje na dosavadní vydavatelské zkušenosti spolku.

 

Edice:

Základní spisy význačných myslitelů vycházejí v řadách klasických děl: Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice, Knihovna renesančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti. Sekundární literatura nebo texty autorů nezahrnutých do řad klasických děl tvoří Edici Oikúmené.

Velmi oblíbenou a oceňovanou řadou (včetně udělení ceny Magnesia litera v roce 2007) jsou Dějiny filosofie, v níž postupně vycházejí české překlady současných nejlepších monografií k jednotlivým obdobím dějin evropské filosofie. Mezi další řady patří Fontes Latini Bohemorum, edice dosud nevydaných latinských děl českého středověku a humanismu, řada Dějin politického myšlení obsahující rozsáhlé původní české kolektivní práce, dále řada Dějin náboženského myšlení a Knihovna politického myšlení.

Nakladatelství vydává rovněž Sebrané spisy Jana Patočky a v edici Mathésis připravuje kolektivní monografie, slovníky a učební texty; v řadě Filosofické interpretace vycházejí původní i překladové studie zaměřené na interpretaci filosofických a theologických textů.

Filosofický časopis REFLEXE je odborný recenzovaný časopis pro filosofii a theologii založený v roce 1985 Ladislavem Hejdánkem. Ve svých počátcích byl rozšiřován formou samizdatu. Oficiálně je vydáván od roku 1990 nakladatelstvím ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Nakladatelstvím Karolinum. Publikuje původní studie, překlady, polemiky a recenze filosofické literatury domácí i zahraniční. Vychází dvakrát ročně. Současnou šéfredaktorkou je Markéta Dudziková. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a do mezinárodních databází SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a DOAJ.

 

Organizační struktura:

Předseda spolku: Ivan Chvatík

Místopředseda spolku: Jiří Chotaš

Členové ediční rady: Marie Havlíčková, Jiří Chotaš, Ivan Chvatík, Petr Kitzler, Pavel Kouba, Jan Kuneš, Milan Lyčka, Vladimír Mikeš, Václav Němec, Aleš Prázný, Jaroslav Rytíř, Miroslav Šedina a Štěpán Špinka

Čestní členové: Jakub S. Trojan, Aleš Havlíček (†), Milan Balabán (†), Ladislav Hejdánek (†)

Spolek sídlí na pražském Novém Městě v Černé ulici č. 3. Prostor funguje zároveň jako sklad a výdejní místo pro veřejnost. O provoz kanceláře a skladu se starají Matyáš Nádassy (technický redaktor), Tereza Chadimová (distribuce) a Marie Padevětová (e-shop a sociální sítě) ve spolupráci s brigádníkem Janem Lefflerem.