Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Obsah

PŘEDMLUVA

Zpoždění, s nímž vychází tento třetí svazek, je způsobeno především zdravotními důvody: již nějakou dobu se stále zhoršuje můj zrak a kvůli nezdolnému zánětu kloubů píši jen s obtížemi. A tak jsem nucen uzavřít poslední část Dějin náboženského myšlení za pomoci několika kolegů z řad svých bývalých žáků.

Jak si čtenář nepochybně povšimne, pozměnil jsem plán ohlášený v Předmluvě ke druhému svazku. Pokračoval jsem v dějinách křesťanských církví až na práh osvícenství a do posledního svazku jsem přesunul kapitoly o rozkvětu hinduismu, o středověké Číně a o náboženstvích Japonska. Věnoval jsem čtyři kapitoly dějinám náboženských představ, myšlenek a institucí v Evropě 4. až 17. století, ale nekladl jsem takový důraz na výtvory, které jsou západnímu čtenáři dobře známé (např. scholastika či reformace), abych se mohl zastavit u některých fenoménů, o nichž se obvykle v učebnicích mlčí nebo jejichž význam je umenšován: heterodoxie, hereze, lidové mytologie a praktiky, čarodějnictví, alchymie, esoterismus. Vyložíme-li je v jejich vlastním duchovním horizontu, nepostrádají tyto náboženské výtvory na zajímavosti a občas ani na velikosti. V každém případě jsou součástí náboženských a kulturních dějin Evropy.

Podstatná část závěrečného svazku Dějin bude věnována archaickým náboženstvím Ameriky, Afriky a Oceánie. V poslední kapitole se pokusím o analýzu náboženské kreativity moderních společností.

Děkuji profesoru Charlesi Adamsovi, který byl tak laskav a pročetl kapitoly XXXIII a XXXV a sdělil mi řadu vzácných postřehů; za interpretaci šíismu a muslimské mystiky, založenou na hermeneutice svého zesnulého přítele Henryho Corbina, jsem nicméně odpovědný já sám. Děkuji svému kolegovi a příteli profesoru André Lacocquovi za péči, kterou věnoval četbě a opravám celého tohoto svazku, i svému nakladateli Jean-Luc Pidoux-Payotovi za trpělivost a zájem, s nímž sledoval práci na tomto díle.

Přítomnosti, lásce a oddanosti své ženy vděčím za to, že jsem přemohl únavu a sklíčenost vyvolané bolestmi a nemocemi. Jen díky ní jsem mohl tento svazek dokončit.

M. E.

Chicagská universita, duben 1983

 

Obsah

Předmluva . . . 11

XXXI. NÁBOŽENSTVÍ STAROVĚKÉ EURASIE: TURKO-MONGOLOVÉ, UGROFINOVÉ, BALTOSLOVANÉ . . . 13

241. Lovci, kočovníci, válečníci . . . 13

242. Tängri, „Bůh-Nebe“ . . . 15

243. Struktura světa . . . 17

244. Peripetie stvoření . . . 19

245. Šaman a šamanská iniciace . . . 22

246. Šamanské mýty a rituály . . . 26

247. Význam a závažnost šamanismu . . . 29

248. Náboženství severních Asiatů a Ugrofinů . . . 31

249. Náboženství Baltů . . . 34

250. Slovanské pohanství . . . 38

251. Rituály, mýty a náboženské představy starých Slovanů . . . 42

XXXII. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE AŽ DO IKONOKLASTICKÉ KRIZE (8.–9. STOLETÍ) . . . 46

252. Roma non pereat... . . . 46

253. Augustin: z Thagasty do Hippa . . . 48

254. Augustinův velký předchůdce: Órigenés . . . 50

255. Augustinova polemická stanoviska. Jeho nauka o milosti a predestinaci . . . 53

256. Kult svatých: martyria, ostatky, poutě . . . . 58

257. Východní církev a rozmach byzantské theologie . . . 61

258. Úcta k obrazům a ikonoklasmus . . . 65

XXXIII. MUHAMMAD A ROZMACH ISLÁMU . . . 69

259. Alláh, deus otiosus Arabů . . . 69

260. Muhammad, „posel Boží“ . . . 73

261. Extatická pouť do nebe a svatá kniha . . . 76

262. „Emigrace“ do Medíny . . . 77

263. Od exilu k triumfu . . . 80

264. Poselství Koránu . . . 82

265. Pronikání islámu do Středomoří a na Blízký východ . . . 85

XXXIV. ZÁPADNÍ KATOLICTVÍ. OD KARLA VELIKÉHO PO JÁCHYMA Z FIORE . . . 90

266. Křesťanství během raného středověku . . . 90

267. Asimilace a reinterpretace předkřesťanských tradic: posvátná královská vláda, rytířství . . . 94

268. Křížové výpravy: eschatologie a politika . . . 97

269. Náboženský význam románského umění a dvorské lásky . . . 101

270. Esoterismus a literární výtvory: trubadúři, Fedeli d’Amore, pověsti o grálu . . . 105

271. Jáchym z Fiore: nová theologie dějin . . . 111

XXXV. MUSLIMSKÉ THEOLOGICKÉ A MYSTICKÉ TRADICE . . . 115

272. Základy většinové theologie . . . 115

273. Šíismus a esoterická hermeneutika . . . 117

274. Ismá’ílíja a povýšení imáma; veliké vzkříšení; mahdí . . . 121

275. Súfismus, esoterismus a mystické prožitky . . . 123

276. Někteří súfíjští mistři; od Dhú-n-Núna k Tirmidhímu . . . 126

277. Al-Halládž, mystik a mučedník . . . 128

278. Al-Ghazzálí a usmíření mezi kalámem a súfismem . . . 131

279. První metafyzikové; Avicenna; filosofie v muslimském Španělsku . . . 133

280. Poslední a největší myslitelé Andalusie: Averroes a Ibn Arabí . . . 137

281. Suhrawardí a mystika světla . . . 141

282. Džaláluddín Rúmí: hudba, poezie a posvátné tance . . . 144

283. Triumf súfismu a reakce theologů. Alchymie . . . 147

XXXVI. JUDAISMUS OD BAR KOCHBOVA POVSTÁNÍ PO CHASIDISMUS . . . 151

284. Sepsání Mišny . . . 151

285. Talmud. Protirabínská reakce: karaité . . . 153

286. éidovští theologové a filosofové ve středověku . . . 156

287. Maimonidés mezi Aristotelem a Tórou . . . 157

288. První podoby židovské mystiky . . . 160

289. Středověká kabala . . . 164

290. Izák Luria a nová kabala . . . 168

291. Odpadlý vykupitel . . . 172

292. Chasidismus . . . 174

XXXVII. NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ V EVROPĚ: OD VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU PO PŘEDVEČER REFORMACE . . . 177

293. Dualistická hereze v byzantské říši: bogomilství . . . 177

294. Bogomilové na Západě: kathaři . . . 180

295. Svatý František z Assisi . . . 184

296. Svatý Bonaventura a mystická theologie . . . 186

297. Svatý Tomáš Akvinský a scholastika . . . 188

298. Mistr Eckhart: od Boha k božství . . . 192

299. Lidová zbožnost a rizika laických hnutí . . . 197

300. Katastrofy a naděje: od flagelantů po devotio moderna . . . 200

301. Mikuláš Kusánský a soumrak středověku . . . 204

302. Byzanc a Řím. Problém filioque . . . 207

303. Hésychastičtí mniši. Svatý Řehoř Palamas . . . 210

XXXVIII. NÁBOŽENSTVÍ, MAGIE A HERMETICKÉ TRADICE PŘED REFORMACÍ A PO NÍ . . . 215

304. Přežívání předkřesťanských náboženských tradic . . . 215

305. Symboly a rituály jednoho kathartického tance . . . 218

306. „Hon na čarodějnice“ a proměny lidového náboženství . . . 222

307. Martin Luther a reformace v Německu . . . 229

308. Lutherova theologie. Polemika s Erasmem . . . 233

309. Zwingli, Kalvín, katolická reforma . . . 237

310. Humanismus, novoplatonismus a hermetismus za renesance . . . 243

311. Nové zhodnocení alchymie: od Paracelsa k Newtonovi . . . 246

XXXIX. TIBETSKÁ NÁBOŽENSTVÍ . . . 253

312. „Náboženství lidí“ . . . 253

313. Tradiční představy: kosmos, lidé, bohové . . . 255

314. Bˆnismus: střetávání a synkretismus . . . 258

315. Utváření a vývoj tibetského buddhismu . . . 261

316. Učení a praktiky tibetského buddhismu . . . 264

317. Ontologie a mystická fyziologie světla . . . 267

318. Aktuálnost některých tibetských náboženských výtvorů . . . 270

STAV BÁDÁNÍ – Kritická bibliografie . . . 273

Seznam zkratek . . . 319

Rejstřík . . . 321

Ediční poznámka . . . 361