Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

O nás

Předseda OIKOYMENH: Ivan Chvatík

Ředitel:

Ediční rada: A. Havlíček (†), M. Havlíčková, J. Chotaš, I. Chvatík, P. Kitzler, P. Kouba, J. Kuneš, M. Lyčka, V. Mikeš, V. Němec, A. Prázný, M. Šedina, Š. Špinka a J. S. Trojan.

Čestní členové: M. Balabán (†), L. Hejdánek (†)

Samizdatová edice OIKOYMENH vznikla v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka s cílem obnovit duchovní život, který byl v Československu po dlouhou dobu devastován, a to navázáním na nejlepší tradice evropské filosofie a theologie.

Teprve po změně politického režimu v r. 1989, konkrétně od roku 1991, začalo nakladatelství OIKOYMENH oficiálně vydávat knihy, a to nejprve jako součást ISE (Institut pro středoevropskou kulturu a politiku). U počátků nakladatelské činnosti stáli v této době Ladislav Hejdánek, Jakub S. Trojan a Aleš Havlíček. K osamostatnění a nabytí právní subjektivity došlo v roce 1996, kdy vzniklo občanské sdružení OIKOYMENH, které bylo v roce 2016 transformováno na zapsaný spolek.

V dalších letech byla produkce nakladatelství systematicky rozčleněna, tak aby nové, ale rovněž dotiskované tituly vycházely v rámci různých edičních řad. V současné době zahrnuje produkce nakladatelství již přes 550 titulů.

Jádro naší činnosti spočívá ve vydávání stěžejních děl západní filosofické tradice a v úsilí o jejich trvalé zpřístupnění čtenářům, zejména studentům. Značná pozornost je věnována odborné a jazykové přípravě knih. Tato činnost má ze své podstaty neziskový charakter a je ji třeba chápat jako službu veřejnosti. Proto také pro převážnou většinu našich titulů hledáme finanční podporu z různých zdrojů (např. Ministerstvo kultury ČR, Program F. X. Šalda, Program Goethe-Institut, Nadace Věry Třebické-Řivnáčové aj.), která rovněž pomáhá udržet ceny knih na přístupné úrovni.

Základní spisy význačných myslitelů vycházejí v řadách klasických děl: Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice, Knihovna renesančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti. Sekundární literatura nebo texty autorů nezahrnutých do řad klasických děl tvoří Edici Oikúmené.

Velmi oblíbenou a oceňovanou řadou (včetně udělení ceny Magnesia litera v roce 2007) jsou Dějiny filosofie, v níž postupně vycházejí české překlady současných nejlepších monografií k jednotlivým obdobím dějin evropské filosofie. Mezi další řady patří Fontes Latini Bohemorum, edice dosud nevydaných latinských děl českého středověku a humanismu, řada Dějin politického myšlení obsahující rozsáhlé původní české kolektivní práce, dále řada Dějin náboženského myšlení, a Knihovna politického myšlení.

Nakladatelství vydává rovněž Sebrané spisy Jana Patočky a v edici Mathésis připravuje kolektivní monografie, slovníky a učební texty; v řadě Filosofické interpretace vycházejí původní i překladové studie zaměřené na interpretaci filosofických a theologických textů.

Zbývá ještě uvést, že neodmyslitelnou součástí produkce nakladatelství je časopis pro filosofii a theologii, Reflexe, který vychází dvakrát ročně.

 

Úspěch publikační činnosti OIKOYMENH závisel po dlouhá léta na osobním nasazení a organizačních schopnostech zakladatele nakladatelství Aleše Havlíčka. Po jeho náhlém skonu v červenci roku 2015 bylo nutno hledat další možnosti, jak přes zhoršující se situaci na knižním trhu v nakladatelské činnosti pokračovat.

Jedna z takových možností byla uskutečněna vytvořením nového edičního oddělení OIKOYMENH při Filosofickém ústavu AV ČR, které navazuje na dosavadní vydavatelské zkušenosti spolku, s nímž sdílí společnou ediční radu. Od roku 2017 jsou tedy některé tituly edičních řad vydávány edičním oddělením OIKOYMENH při FLÚ, které je organizačně ustaveno jako součást Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Filosofický ústav AV ČR

Činnost tohoto oddělení byla zahájena na začátku roku 2017, v roce 40. výročí úmrtí filosofa Jana Patočky a vyhlášení Charty 77. Symbolickým edičním počinem byla první kniha tohoto nového oddělení, faksimile strojopisného samizdatového svazku obsahujícího Patočkovy texty k Chartě 77, zprávy o Patočkově pohřbu a několik zásadních nekrologů První skica k podobizně.