Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Obsah

Předmluva

Předkládaná publikace má za cíl zpřístupnit českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu. Vychází z mé disertační práce věnované rozboru dochovaných textů Areia z Alexandrie a jeho zastánců, jejíž záběr jsem pro knižní vydání rozšířil o představení nauky a textů biskupa Alexandra z Alexandrie, prvního odpůrce ariánů. Kromě samotných textů a překladů prvních pramenů k arianismu kniha obsahuje stručné uvedení do teologického a historického pozadí sporu a rozbory jednotlivých pramenů. Záměrem bylo nejen publikovat prameny k danému tématu, ale také k těmto různorodým a často obtížně interpretovatelným teologickým výkladům a výpovědím poskytnout informace o způsobu dochování a upozornit na jejich obsahová i formulační specifika, stejně jako na vztahy a souvislosti mezi jednotlivými prameny. Při přípravě knihy jsem pramenný materiál k tématu několikrát restrukturoval ve snaze uspořádat jej pro čtenáře co možná nejpřehlednějším způsobem. Redakci OIKOYMENH děkuji za podnětné návrhy a připomínky, jež přispěly k výsledné struktuře knihy.

Stavba knihy je tedy následující: nejprve je nabídnuto krátké uvedení do teologického pozadí sporu, jehož součástí je také představení nejdůležitějších pojmů a formulací, jež byly ve sporu používány a jejichž význam a možnosti uplatnění při formulaci nauky byly nezřídka předmětem kontroverze; dále je nastíněn průběh prvních fází sporu v historických souvislostech. Poté je pramenný materiál představen se zřetelem k jednotlivým stranám sporu, tedy jednak s ohledem na dochované původní Areiovy texty a nauku, kterou v nich představil a obhajoval, dále s ohledem na pozici Areiova představeného biskupa Alexandra, jehož texty odrážejí detailní znalost situace v alexandrijské církvi a polemiku s názory nejen Areia, ale i jeho alexandrijských stoupenců, a konečně s ohledem na pozici několika zastánců Areiovy nauky z řad východořímských biskupů, kteří četli Areiovy texty prismatem své vlastní nauky a kteří ke své nauce v Areiových výkladech v různé míře nacházeli styčné body (pojmy a formulace). Lze také sledovat postupnou proměnu debaty, a to v tzv. katalozích ariánských herezí u Athanasia z Alexandrie, v nichž se mísí prvotní debata ohledně Areiovy nauky s pozdější, ponikajskou diskusí s Areiovými zastánci, zvl. s Asteriem z Kap padokie; i tyto prameny mají jistou relevanci při zkoumání Areiovy nauky a počátků ariánského sporu. Z těchto důvodů jsou prameny seskupeny do čtyř oddílů.

V prvním oddíle je představena problematika pramenů přičítaných Areiovi, případně Areiovi a jeho nejbližším stoupencům v Egyptě, a nato předložen plný text těchto pramenů řecky a v českém překladu.

Poté jsou podobným způsobem uvedeny zlomky z ariánské didaktické básně Thalia, opět spolu s řeckým textem a překladem do češtiny.

Druhý oddíl je věnován dopisům Alexandra z Alexandrie, Alexandrově nauce a jeho protiariánské polemice; v závěru jsou tyto dopisy uvedeny řecky a v českém překladu. Ve třetím oddíle jsou ve stejné struktuře probrány texty Eusebia z Kaisareie a Eusebia z Nikomédeie, včetně řecko-české bilingvy jejich dopisů, a za nimi výpovědi dalších eusebiánů vztahující se k počáteční fázi ariánského sporu. Poslední oddíl nabízí rozbor tzv. katalogů ariánských herezí, v němž je prozkoumán vztah tohoto typu pramenů k našemu tématu; zde čtenář nalezne prameny bezprostředně u rozboru jednotlivých katalogů (a to uvedené in extenso a s odkazem na bilingvu v druhém oddíle v případě Alexandrova katalogu, nebo citované i s řeckým textem, pokud jde o katalog z Athanasiova spisu Orationes contra Arianos).

Jak jsem uvedl, kniha je míněna především jako zdroj pramenů k počátkům ariánského sporu, a budu rád, pokud bude používána právě tímto způsobem, totiž jako východisko k dalšímu zkoumání otázek souvisejících s počátky ariánského sporu. Na současné podobě knihy, jakkoli ji mám za rozumnou, mne samého mrzí, jak hluboko v knize jsou umístěny původní texty a překlady pramenů. Věřím, že snad pro čtenáře, kteří jdou rádi in medias res původních textů (pro mě sympaticky, neboť to byla i moje cesta k ariánskému sporu), nebude obtížné v knize bilingvní řecko-české partie nalézt.

 

Obsah

Předmluva . . . 9

DOGMATICKÉ SPORY OHLEDNĚ VZTAHU BOHA OTCE A SYNA NA ZAČÁTKU 4. STOLETÍ PO KR.
Nastínění teologického a historického pozadí ariánské kontroverze . . . 11

1. Spor o nauku Areia z Alexandrie před koncilem v Nikaii (325) . . . 11
Střet dvou teologických koncepcí? . . . 15
Společné předpoklady pozice Areia a eusebiánů . . . 21

2. Počátky sporu o Areiovu nauku . . . 31
Situace křesťanů v Alexandrii na počátku ariánského sporu . . . 32
Rozšíření sporu ve východní polovině říše: dopisy a synody na Areiovu podporu . . . 42
Reakce na rozšíření sporu: Alexandrovy protiariánské listy . . . 48
Koncil v Nikaii (325) . . . 53
Areios a jeho zastánci po koncilu v Nikaii . . . 61

ŘECKÉ TEOLOGICKÉ PRAMENY K ARIÁNSKÉ KONTROVERZI PŘED KONCILEM V NIKAII . . . 75

I. Nauka Areia z Alexandrie

I.A Dopisy Areia z Alexandrie . . . 77
Dopis ariánů Alexandrovi z Alexandrie . . . 78
Areiův dopis Eusebiovi z Nikomédeie . . . 88
Syn jako stvořený prostředník stvoření? Závěry k dopisům Areia z Alexandrie . . . 95
Dopis Alexandrovi z Alexandrie (řecký text a český překlad) . . . 98
Dopis Eusebiovi z Nikomédeie (řecký text a český překlad) . . . 102

I.B Zlomky z Thalie . . . 109
Teologické zlomky z De synodis 15 ( Thalia, S 1–41) . . . 113
Koncept nerovných hypostazí Otce a Syna v Thalii: závěr rozboru zlomků z De synodis . . . 130
Thalie (řecký text a český překlad) . . . 134
Úvod Thalie (verše A 1–7) . . . 134
Teze z Thalie (verše S 1–41) . . . 134

II. Alexandr z Alexandrie a jeho polemika s ariány Alexandrovy protiariánské listy . . . 141
Alexandrova vlastní nauka . . . 145
Výpovědi o odlišnosti Syna vůči stvoření . . . 148
Výpovědi o Synově postavení vedle Otce . . . 152
Nezrozený Otec důstojnější než jednorozený Boží Syn?
Závěr k výkladu o Alexandrově nauce . . . 157
Dopis všem biskupům (řecký text a český překlad) . . . 162
Dopis Alexandrovi z Byzantia (řecký text a český překlad) . . . 176

III. Reakce eusebiánů na spor Areia s Alexandrem III.A Eusebios z Kaisareie . . . 215
Eusebiův dopis Eufratiónovi . . . 217
Eusebiův dopis Alexandrovi z Alexandrie . . . 224
Dopis Eufratiónovi (řecký text a český překlad) . . . 228
Dopis Alexandrovi z Alexandrie (řecký text a český překlad) . . . 232

III.B Eusebios z Nikomédeie . . . 237
Eusebiův dopis Paulinovi . . . 239
Dopis Paulinovi (řecký text a český překlad) . . . 244

III.C Teologové kolem Eusebia z Nikomédeie . . . 251

IV. Arianismus podle katalogů Ariánských herezí a jeho zastánci

IV.A Katalogy . . . 265
Alexandrův katalog . . . 266
Athanasiův katalog . . . 273
Arianismus jako hereze odmítající božství Krista: závěr k soupisům ariánských herezí . . . 283

IV.B Zastánci ariánské hereze . . . 285
Syn jako pouhé stvoření? Arianismus v přednikajské teologické debatě . . . 289

Seznam zkratek
Seznam zkratek slovníků, časopisů a edičních řad . . . 293
Ostatní zkratky . . . 295

Bibliografie
Prameny . . . 297
Sekundární literatura . . . 305

Rejstříky
Index locorum . . . 317
Biblické texty . . . 317
Ostatní prameny . . . 320
Rejstřík vlastních jmen, geografických názvů a pojmů . . . 333

Ediční poznámka . . . 347