Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Obsah

Předmluva

Rukopisy nalezené na různých místech nedaleko od Mrtvého moře se již od svého nálezu před více než půlstoletím právem považují za velmi významný objev. Věnovala se jim a stále se věnuje náležitá péče odborníků, která ústí ve stovky publikací a desítky překladů do mnoha jazyků. Odborný bilingvální překlad do češtiny však dosud chyběl. Tento výběr textů nazvaný „Rukopisy od Mrtvého moře“ (dále jen RMM) takovýto překlad předkládá. Českým čtenářům se tak poprvé systematicky zpřístupňují dva tisíce let staré rukopisy vytvořené židovským (nejpravděpodobněji) esejským společenstvím, které jsou označovány také jako „Kumránské rukopisy“ dle místa svého nálezu v jeskyních v Kumránu – oblasti na západním pobřeží Mrtvého moře, přibližně 10 km jihozápadně od ústí řeky Jordán.

Hlavním překladatelem tohoto výběru textů RMM je prof. Stanislav Segert (1921–2005) a tato publikace nechť se stane po jeho nedávném zesnutí památníkem jeho dlouholeté práce na těchto svitcích, kterou začal již na začátku padesátých let minulého století. Jejich překlad si vzal za svůj úkol již v době, kdy byl asistentem na theologické fakultě v Praze, která se později přejmenovala na Evangelickou teologickou fakultu. Na práci pokračoval od roku 1952 jako vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie věd. Své překlady používal jako prameny pro knihu o nálezech rukopisů, která byla roku 1970 vydána pod názvem Synové světla a synové tmy a která tvoří v nově zredigované podobě jeden ze dvou odborných úvodů k této edici. Až po roce 1989 mohl však kvůli své emigraci do Spojených států začít uvažovat o přípravě rozsáhlého vydání překladů RMM. Stanislav Segert proto začal posílat své překlady z Los Angeles v rukopise do Prahy, kde je Milan Lyčka převáděl do elektronické podoby.

Teprve ale grant „Překlad rukopisů od Mrtvého moře“ Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze umožnil soustavnou práci na překladech těchto svitků do českého jazyka. Cílem grantového projektu bylo zpřístupnit nejdůležitější část RMM a to jak v hebrejském znění, tak v českém překladu. V letech 2001–2003 grantový tým ve složení Stanislav Segert, Robert řehák, Šárka Bažantová, Karel Komárek, Milan Olejníček a rabín Michael Dushinsky při garanci Milana Balabána připravil edici k vydání. Jan Dušek se ujal dokončení druhého odborného úvodu v rámci výzkumného záměru MŠMT a David Biernot kontroly hebrejské sazby. Odbornou pomoc a administrativní vedení projektu poskytla Zita Nidlová.

Velké poděkování patří Aleši Havlíčkovi a nakladatelství OIKOYMENH, které provázelo vznik edice od jejího samého počátku až do její publikace, Centru biblických studií, které poskytlo projektu zázemí, a Grantové agentuře UK. Bez jejich pomoci by edice nevznikla.

Robert Řehák

 

Obsah

Předmluva . . . 11

STANISLAV SEGERT

Synové světla a synové tmy . . . 13

1. Nálezy u Mrtvého moře . . . 15

1.1 Objev v Judské poušti . . . 15

1.2 Další nálezy a výzkumy . . . 24

1.3 Jak byly svitky uchovány . . . 28

1.4 Boje o rukopisy . . . 38

2. Moře a poušť . . . 48

2.1 Možnosti života nad Mrtvým mořem . . . 48

2.2 Chirbet Kumrán a Ajn Fašcha . . . 59

2.3 Byly rukopisy uloženy, nebo odloženy? . . . 73

2.4 Jak rukopisy vypadají? . . . 78

3. Nejstarší biblické rukopisy . . . 92

3.1 Kánon a apokryfy . . . 92

3.2 Hebrejská bible a její staré překlady . . . 96

3.3 Zákon, Proroci a Spisy . . . 103

3.4 Co je nového ve starých rukopisech? . . . 111

3.5 Biblické výklady a parafráze, závěti a zjevení . . . 120

3.6 Moudrost starých Židů . . . 134

3.7 Žalmy a hymny . . . 137

3.8 Právo a řád: řád Jednoty a Damašský spis . . . 143

3.9 Válečný řád . . . 147

3.10 Tajemné a tajné spisy . . . 149

3.11 Seznam pokladů na Měděném svitku . . . 151

4. Esejci – lid Nové smlouvy . . . 154

4.1 Starověcí spisovatelé o esejcích . . . 154

4.2 Dějiny esejců . . . 160

4.3 „Jednota“ a „tábory“ . . . 171

4.4 Jak žili esejci . . . 180

4.5 Zvláštní zjevení dané synům Sádokovým . . . 190

4.6 Dva duchové – dvě cesty člověka . . . 196

4.7 Na konci dnů . . . 199

5. Esejské dědictví . . . 205

5.1 Dřívější nálezy esejských rukopisů . . . 205

5.2 Rozptýlený odkaz . . . 208

5.3 Esejci a Nový zákon . . . 213

5.4 Syn člověka a synové Sádokovi . . . 215

5.5 Od Kumránu ke Kunvaldu . . . 221

JAN DUŠEK

Odkrývání tajemství rukopisů od Mrtvého moře . . . 225

Studie o současném stavu bádání . . . 227

1. Kumrán: rukopisy a archeologie . . . 227

1.1 Vydávání kumránských rukopisů od počátku po současnost . . . 228

1.2 Archeologie Chirbet Kumrán . . . 240

1.2.1 Archeologické expedice v Kumránu . . . 240

1.2.2 Původní interpretace archeologických nálezů . . . 245

1.2.2.1 Chirbet Kumrán . . . 246

1.2.2.2 Kumránský hřbitov . . . 250

1.2.2.3 Ajn Fešcha . . . 251

1.2.3 Nové interpretace kumránských nálezů a jejich publikace . . . 254

1.3 Závěr: kumránské rukopisy a archeologie . . . 268

2. Rukopisy z Judské pouště a rukopisy od Mrtvého moře . . . 271

2.1 Šapirovo Deuteronomium . . . 272

2.2 Rukopisy z Judské pouště . . . 272

2.2.1 Nálezy textů severně od Kumránu . . . 273

2.2.2 Nálezy textů jižně od Kumránu . . . 274

RUKOPISY OD MRTVÉHO MOŘE

I. řády . . . 283

1QS (1QS) řád Jednoty . . . 283

5Q11 (5QS) 5Q řád Jednoty . . . 319

1Q28a (1QSa) řád sboru . . . 319

CD-A Damašský spis a . . . 325

CD-B Damašský spis b . . . 359

5Q13 řád . . . 365

II. Halachické texty . . . 369

4Q394 (4QMMTa) 4Q Halachický dopis a . . . 369

4Q395 (4QMMTb) 4Q Halachický dopis b . . . 373

4Q396 (4QMMTc) 4Q Halachický dopis c . . . 375

4Q397 (4QMMTd) 4Q Halachický dopis d . . . 377

4Q398 (4QMMTe) 4Q Halachický dopis e . . . 383

4Q399 (4QMMTf) 4Q Halachický dopis f . . . 385

4Q159 (4QOrda) 4Q řády a . . . 385

4Q251 (4QHalakhah A) 4Q Halacha A . . . 389

4Q513 (4QOrdb?) 4Q Ustanovení b . . . 393

4Q514 (4QOrdc?) 4Q řády c . . . 395

III. Literatura s eschatologickým obsahem . . . 397

1QM 1Q Válečný řád . . . 397

4Q491 (4QMa) 4Q Válečný svitek a . . . 437

4Q492 (4QMb) 4Q Válečný svitek b . . . 449

4Q493 (4QMc) 4Q Válečný svitek c . . . 451

4Q494 (4QMd) 4Q Válečný svitek d . . . 453

4Q495 (4QMe) 4Q Válečný svitek e . . . 453

4Q496 (4QMf) 4Q Válečný svitek f . . . 455

4Q497 4Q Válečný svitek Text A . . . 461

4Q471 4Q Válečný svitek . . . 461

4Q174 (4QFlor) 4Q Florilegium . . . 463

4Q285 (4QSM) 4Q Kniha války . . . 467

11Q14 (11QSM) 11Q Kniha války . . . 469

4Q491c 4Q Oslavný hymnusb . . . 471

11Q13 (11QMelch) 11Q Malkícedek . . . 475

4Q471a 4Q Polemický fragment . . . 479

4Q471b 4Q Oslavný hymnusa . . . 479

4Q472 4Q Eschatologické dílo . . . 479

4Q485 (4QpapProph) 4Q Proroctví . . . 481

4Q521 4Q Mesiášova apokalypsa . . . 481

4Q247 (4QApocWeeks?) Apokalypsa týdne (?) . . . 483

6Q14 (6QApoc ar) 6Q Apokalypsa . . . 485

IV. Výklady . . . 487

11Q19 (11QTa) 11Q Chrámový svitek a 487

11Q20 (11QTb) 11Q Chrámový svitek b . . . 569

3Q4 (3QpIsa) 3Q Výklad Izajáše . . . 587

4Q161 (4QpIsaa) 4Q Výklad Izajáše a . . . 589

4Q162 (4QpIsab) 4Q Výklad Izajáše b . . . 593

4Q163 (4Qpap pIsac) 4Q Výklad Izajáše c . . . 597

4Q164 (4QpIsad) 4Q Výklad Izajáše d . . . 607

4Q165 (4QpIsae) 4Q Výklad Izajáše e . . . 609

4Q166 (4QpHosa) 4Q Výklad Ozeáše a . . . 611

4Q167 (4QpHosb) 4Q Výklad Ozeáše b . . . 613

1Q14 (1QpMic) 1Q Výklad k Micheášovi . . . 617

4Q168 (1QpMic?) 4Q Výklad Micheáše (?) . . . 619

4Q169 (4QpNah) 4Q Výklad Nahuma . . . 621

1QpHab 1Q Výklad Abakuka . . . 627

1Q15 (1QpZeph) 1Q Výklad k Sofonjášovi . . . 643

4Q170 (4QpZeph) 4Q Výklad Sofonjáše . . . 643

5Q10 (5QpMal?) Výklad Malachiáše . . . 645

4Q253a (4QcommMal) 4Q Komentář k Malachiášovi . . . 645

4Q171 (4QpPsa) 4Q Výklad Žalmu a . . . 647

1Q16 (1QpPs) 1Q Výklad k Žalmům . . . 655

4Q173 (4QpPsb) 4Q Výklad Žalmu b . . . 657

4Q252 (4QcommGen A) 4Q Komentář ke Genesis A . . . 657

4Q253 (4QcommGen B) 4Q Komentář ke Genesis B . . . 665

4Q254 (4QcommGen C) 4Q Komentář ke Genesis C . . . 665

4Q254a (4QcommGen D) 4Q Komentář ke Genesis D . . . 667

V. Parabiblická literatura . . . 669

3Q5 (3QJub) 3Q Kniha Jubileí . . . 669

4Q422 Parafráze Genesis a Exodus . . . 669

4Q474 4Q Text o Ráchel a Josefovi . . . 673

1Q22 1Q Slova Mojžíše . . . 673

VI. Poetické texty . . . 681

1Q28b (1QSb) 1Q Pravidlo blahoslavenství . . . 681

1QH (1QHa) 1Q Chvalozpěvy a . . . 687

4Q510 (4QShira) 4Q Písně poučujícího a . . . 757

4Q511 (4QShirb) 4Q Písně poučujícího b . . . 757

4Q184 4Q Nástrahy prostopášné ženy . . . 767

4Q185 4Q Dílo moudrosti . . . 769

4Q298 4Qcrypt A Slova vzdělavatele ke všem synům rozbřesku . . . 773

4Q411 4Q Sapienciální hymnus . . . 775

4Q412 4Q Sapienciální – didaktické dílo A . . . 775

4Q413 4Q Text o Boží prozřetelnosti . . . 777

4Q415 4Q Instrukce a . . . 777

4Q416 4Q Instrukce b . . . 779

4Q417 4Q Instrukce c . . . 789

4Q418 4Q Instrukce d . . . 797

4Q418a 4Q Instrukce e . . . 819

4Q418b Dodatek . . . 819

4Q418c 4Q Instrukce c . . . 819

4Q419 (4QSap. Work B) 4Q Sapienciální dílo B . . . 821

4Q420 4Q Cesty spravedlnosti a . . . 821

4Q421 4Q Cesty spravedlnosti b . . . 823

4Q423 4Q Nařízení g . . . 825

4Q424 4Q Sapienciální text . . . 827

4Q425 4Q Sapienciální –didaktické dílo B . . . 829

4Q426 4Q Sapienciální – hymnické dílo A . . . 831

4Q486 (4QpapSap A?) 4Q Sapienciální dílo A . . . 831

4Q487 (4QpapSap B?) 4Q Sapienciální dílo B . . . 833

4Q525 (4QBéat) 4Q Blahoslavenství . . . 833

4Q528 4Q Hymnické a sapienciální dílo B . . . 841

4Q299 (4QMysta) 4Q Tajemství a . . . 841

4Q300 (4QMystb) 4Q Tajemství b . . . 847

4Q301 (4QMystc?) 4Q Tajemství c (?) . . . 849

4Q460 4Q Narativní text a modlitba . . . 851

4Q393 4Q Vyznání společenství . . . 853

VII. Liturgické texty . . . 857

4Q504 (4QDibHama) 4Q Slova světel a . . . 857

4Q505 (4QpapDibHamb) 4Q Slova světel b? . . . 869

4Q506 (4QpapDibHamc) 4Q Slova světel c . . . 871

4Q400 (4QShirShabba) 4Q Písně sobotní oběti a . . . 871

4Q401 (4QShirShabbb) 4Q Písně sobotní oběti b . . . 877

4Q402 (4QShirShabbc) 4Q Písně sobotní oběti c . . . 879

4Q403 (4QShirShabbd) 4Q Písně sobotní oběti d . . . 881

4Q404 (4QShirShabbe) 4Q Písně sobotní oběti e . . . 889

4Q405 (4QShirShabbf) 4Q Písně sobotní oběti f . . . 893

4Q406 (4QShirShabbg) 4Q Písně sobotní oběti g . . . 907

4Q407 (4QShirShabbh) 4Q Písně sobotní oběti h . . . 907

11Q17 (11QShirShabb) 11Q Písně sobotní oběti . . . 907

Mas1k (MasShirShabb) Písně sobotní oběti z Masady . . . 915

4Q434 (4QBarki Napshia) 4Q Žehnej, duše má a . . . 919

4Q434a 4Q Modlitba po jídle . . . 921

4Q436 (4QBarki Napshic) Žehnej, duše má c . . . 921

4Q437 (4QBarki Napshid) Žehnej, duše má d . . . 923

4Q438 (4QBarki Napshie) Žehnej, duše má e . . . 927

VIII. Ostatní texty . . . 929

1Q27 (1QMyst) 1Q Tajemství . . . 929

2Q25 2Q Právnický text . . . 931

2Q28 2Q Neidentifikovatelný text . . . 931

4Q306 4Q Bloudící . . . 931

4Q410 4Q Vize a její interpretace . . . 933

4Q439 4Q Nářek . . . 933

3Q15 3Q Měděný svitek . . . 933

Zkratky užité v bilingválním překladu . . . 945

Seznam literatury . . . 947

Rejstřík rukopisů seřazených dle svých čísel (1Q – 11Q) . . . 957

Ediční poznámka . . . 961