Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Řeč, dějinnost, příroda : Maurice Merleau-Ponty

Obsah

Úvodní poznámka(1968)

Maurice Merleau-Ponty přednášel na Collège de France mezi lety 1952 a 1961. Své přednášky si předem nepsal. Přípravné poznámky, ze kterých vycházel, byly někdy hojné, jindy velmi stručné. Vždy je však používal pouze jako oporu, nikdy mu nesloužily k tomu, aby se vyhnul riziku, kterému se vystavuje každý, kdo musí myslet před druhými lidmi. Od svých podkladů se někdy dokonce natolik odchýlil, že jim zcela přestal věnovat pozornost.

Řeč, dějinnost, příroda. Shrnutí přednášek z Collège de France (1952–1960)

Bylo by tedy marné pokoušet se za pomoci těchto přípravných poznámek zrekonstruovat Merleau-Pontyho přednášky. Když jsme jej sledovali při tom, jak do nich občas nahlédl, mylně jsme si představovali, že je v nich vše zapsáno. Většina z těchto podkladů se nám zachovala, ale už k nám nepromlouvají. Mezery, jichž jsou nyní tyto stránky plné, neodstraníme ani tím, že shromáždíme a porovnáme zápisky Merleau-Pontyho nejvěrnějších posluchačů. Znovu oživit událost přednášek nám neumožní ani skromná zásoba, již si filosof vytvořil, aby z ní čerpal sílu mluvit, ani to, co z nich jistě byli někteří posluchači schopni zaznamenat.

Něco z Merleau-Pontyho přednášek nám však přece jen přinášejí shrnutí, jež vycházela v ročence Collège de France, protože je na konci každého roku sepsal sám Merleau-Ponty. V každém z nich se takříkajíc stává svým vlastním posluchačem a pokouší se vyslovit svou intenci, shrnout své úsilí o zdařilé vyjádření. Tato shrnutí nenahrazují přednášky samotné a nemůžeme ani říci, že nám přinášejí z přednášek to podstatné. Pouze nám ukazují, jak Merleau-Ponty vymezoval oblast, ve které se při své řeči pohyboval.

Vzpomínky na Merleau-Pontyho přednášky si pro přímé posluchače bezpochyby uchovaly sílu, jíž se stručný zápis shrnutí nemůže vyrovnat. Přesto při jejich četbě jistě naleznou něco, co jim umožní v souvislosti s přednáškami dále pokládat otázky a snad i opět nalézt cesty, jimiž jsme svého času procházeli až příliš rychle. Ostatním čtenářům tato shrnutí řeknou vše, co je jen možné: uvidí, jak různorodé a závažné byly otázky, jimiž se před-nášky řídily, a jak z nich vyrůstaly texty, na nichž Merleau-Ponty svého času pracoval a z nichž nám zbyly pouze úvodní části – Úvod do prózy světa a Viditelné a neviditelné

Claude Lefort

 

Obsah

Úvodní poznámka (Claude Lefort) 7

1952–1953
Smyslový svět a svět vyjadřování 9
Zkoumání způsobu užití řeči v literatuře 15

1953–1954
Problém mluvy 21
Materiály k teorii dějin 27

1954–1955
„Instituce“ v osobní a veřejné historii 35
Problém pasivity: spánek, nevědomí, paměť 39

1955–1956
Dialektická filosofie 44
Texty a komentáře k dialektice 48

1956–1957
Pojem Přírody 50

1957–1958
Pojem Přírody (pokračování): animalita, lidské tělo, přechod ke kultuře 68

1958–1959
[Možnost filosofie] 77

1959–1960
Husserl na hranicích fenomenologie: překlad a komentář jeho pozdních textů 86
Příroda a logos: lidské tělo 93

Seznam citované literatury 101

Ediční poznámka 107