Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Ukázky

Svědkové budoucího času : Pierre Bouretz

Úvod Dvacáté století bylo stíháno přízraky nesčetných mrtvých, pokryto stínem o to temnějším, nebo se rozestíral nad světem zaslíbeným světlu rozumu a plným snů, které dějiny rozbily na kusy a učinily z této epochy hřbitov budoucnosti. Na jejím počátku si válka – vedená stále ještě k...

Negativní platonismus : Jan Patočka

Boženě Komárkové k 50. narozeninám   O vzniku, problematice, zániku metafyziky a otázce, zda filosofie může žít i po níI Při všech hlubokých rozdílech, které oddělují filosofické přemítání dneška od filosofie 19. věku, je zde řada spojujících článků. Mezi ně náleží povědomí, že skončilo meta...

Ústava : Platón

Obsah Předmluva K soustavnému hledání nového státu přivedla Platóna bolest. Když na sklonku svého života vydává účty ze svého poměru k rodným Athénám, vzpomíná, že byl ve svých chlapeckých letech jako jiní: těšil se, že až dospěje v občana, hned vstoupí do politického života. Nebylo k tomu potřeb...

Viditelné a neviditelné : Maurice Merleau-Ponty

Obsah Úvodní poznámka Maurice Merleau-Ponty zemřel 3. května 1961. V jeho písemné pozůstalosti se dochoval především rukopis první části díla, na kterém v posledních dvou letech pracoval. Dílo má název Viditelné a neviditelné. Před březnem 1959 jsme stopy tohoto názvu nenalezli. Dřívější pozn...

Řeč, dějinnost, příroda : Maurice Merleau-Ponty

Obsah Úvodní poznámka(1968) Maurice Merleau-Ponty přednášel na Collège de France mezi lety 1952 a 1961. Své přednášky si předem nepsal. Přípravné poznámky, ze kterých vycházel, byly někdy hojné, jindy velmi stručné. Vždy je však používal pouze jako oporu, nikdy mu nesloužily k tomu, aby se vyhnul ...

Mojžíšův život : Řehoř z Nissy

Obsah Mojžíš, vzor dokonalé ctnosti „Duše totiž ve své touze nevzdat se kvůli tomu, k čemu již dospěla, vrcholku, který se tyčí nad ní, nepřipouští přerušení svého pohybu vzhůru, protože všechno, co dosud získala, jí pokaždé slouží k tomu, aby opět letěla dál s novou intenzitou. […] Proto říkáme t...

Čas a rytmus : Jan Sokol

Obsah Čas: – Počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“. (Aristotelés)– Život duše v pohybu. (Plótinos)– Nic jiného než rozpětí: čeho však, nevím – leda duše samé. (Augustin)– Účinná možnost navazování souvislostí. (F. W. J. Schelling)– Jednotná funkce očekávání, zpozorování a zad...

Předsókratovští filosofové : Kirk, Raven, Schofield

Obsah Předmluva k druhému vydání Je tomu dnes více než pětadvacet let, co Předsókratovští filosofové vyšli poprvé; od té doby vyšlo mnoho reedic, až do r. 1963 s drobnými opravami a potom beze změn. Během posledních několika let si G. S. Kirk a J. E. Raven byli vědomi toho, že nemá-li kn...

Kategorie : Aristotelés

Obsah Úvod ke Kategoriím Spis, jenž se nám dochoval pod názvem Kategorie (Κατηγορίαι) a jenž byl antickým editorem zařazen na první místo Organa, a tudíž i celého aristotelského korpusu, tvořil po staletí vstupní bránu do aristotelské filosofie a v jistém smyslu i do studia fil...

Mezi minulostí a budoucností : Hannah Arendtová

Obsah Poděkování Eseje v této knize jsou ve skutečnosti přepracovanými a rozšířenými verzemi starších prací, které vyšly v těchto časopisech: The American Scholar, Chicago Review, Daedalus, Nomos, Partisan Review a The Review of Politics. Esej Prav...

Mučedníkům : Tertullianus

Úvod Tertullianus, první nám známý latinsky píšící křesťanský autor, který působil v severoafrickém Kartágu na přelomu druhého a třetího století,[ 1 ] je tvůrcem rozsáhlého literárního díla, pokrývajícího řadu aspektů dobové reality a také reflektujícího problémy, jimž tehdy ještě formující se...

Racionalismus v politice : Michael Oakeshott

Racionalismus v politice „Les grands hommes, en apprenant aux faibles à réfléchir, les ont mis sur la route de l’erreur. “[ 1 ]L. de Clapiers, markýz de Vauvenargues, Réflexions et maximes, 221 1 Předmětem tohoto pojednání je zamyšlení nad povahou a rodokmenem nejpozoruhodnějšího intelektu...

O povinnostech, Pravda hovoří k Rafaelu kardinálu Riariovi o výchově vladaře : Marsilio Ficino

Dva morální listy Marsilia Ficina Listy v humanismu a renesanci Filosofie v období humanismu a renesance se ve srovnání se středověkem proměňuje nejen co do obsahu a témat, což souvisí s rostoucí znalostí dosud neznámých řeckých nebo i latinských textů,[ 1 ] ale i co do literárních forem, kte...

Hegelovo pojetí zkušenosti : Martin Heidegger

[ 1 ] „Věda zkušenosti vědomí“ zní název, který Hegel v prvním vydání v roce 1807 tomuto spisu předeslal. Slovo zkušenost je uprostřed titulu vytištěno tučně. Jako „zkušenost“ je zde pojmenováno to, co je „fenomenologie“. Co má Hegel na mysli, když slovo „zkušenost“ používá tímto důrazným...

Eichmann v Jeruzalémě : Hannah Arendtová

Poznámka pro čtenáře Toto je revidovaný a rozšířený text knihy, která byla poprvé vy-dána v květnu 1963. V roce 1961 jsem se zúčastnila procesu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě jako reportérka časopisu The New Yorker. Ten moji reportáž zveřejnil ve zkrácené verzi v únoru a březnu 1963. Knihu ...

Úvahy o polské vládě : Jean-Jacques Rousseau

Úvahy o polské vládě a o její zamýšlené reformě [1.] Stav otázky Náčrt polské vlády z pera pana knížete Wielhorského[ 1 ] a úvahy, které k němu připojil, jsou poučnými podklady[ 2 ] pro každého, kdo by chtěl pojmout řádný plán tuto vládu přebudovat. Neznám nikoho, kdo by byl povolanějš...

Charmidés : Platón

Úvod Ve vypravování o bitvě u Múnychie píše Xenofón: „Padli tam z třicetičlenné vlády Kritias a Hippomachos, z desetičlenné vlády v Peiraieu Charmidés, syn Glaukónův.“ Touto bitvou r. 403 př. Kr. byla v Athénách zničena několikaměsíční vláda oligarchické třicítky a vítězná strana obnovila demokrati...

Dějiny, dějepis, filosofie dějin : Stanislav Sousedík

Předmluva Tato studie nazvaná Dějiny, dějepis, filosofie dějin vznikla jako vedlejší produkt při mé práci na jiném příspěvku, který pracovně nazývám „Křesťanská orthodoxie a její filosofické předpoklady“. Pro křesťanskou orthodoxii[ 1 ] je charakteristické, že uznává za pravdivá urči...

Dějiny náboženského myšlení III : Mircea Eliade

PŘEDMLUVA Zpoždění, s nímž vychází tento třetí svazek, je způsobeno především zdravotními důvody: již nějakou dobu se stále zhoršuje můj zrak a kvůli nezdolnému zánětu kloubů píši jen s obtížemi. A tak jsem nucen uzavřít poslední část Dějin náboženského myšlení za pomoci několika kolegů z...

Otevřená společnost a její nepřátelé 1 : Karl Raimund Popper

„Ukáže se, … že Edkiňané jsou mírný a poddajný lid, který je snadné vodit za nos a který ochotně obětuje zdravý rozum na oltář logiky, když mezi nimi povstane filosof, který si je získá . . tím, že je přesvědčí, že jejich instituce nejsou založeny na nejpřísnějších principech mravnosti.“ Samuel But...

Tractatus logico-philosophicus : Ludwig Wittgenstein

Předmluva Této knize bude asi rozumět jen ten, kdo už myšlenky, jež jsou v ní vyjádřeny – nebo myšlenky podobné – sám promýšlel. – Není tedy učebnicí. – Svého cíle by dosáhla, kdyby tomu, kdo ji čte s porozuměním, přinesla potěšení. Kniha se zabývá filosofickými problémy a ukazuje – jak se domnívá...

My filologové : Friedrich Nietzsche

Homér a klasická filologie 1 Stojím tu v Basileji odhodlán,bohužel jsem tu však sáma křičím „Homér! Homér!“ ze všech sil,jen abych potíže si zavinil.Z kostela když lidé domů jdou,mě křiklouna když vidí, smíchy řvou.Však tohle se mě víc už netkne:teď publikum mám tuze pěkné,jež samo trpělivě ml...

Politika II : Aristotelés

Úvod Přes obdivuhodnou různost témat jsou si Aristotelovy spisy po metodické stránce většinou velmi podobné. Po vymezení předmětu zkoumání a zavedení pojmů, s nimiž bude pracovat, Aristotelés zpravidla přechází k analyse dosavadních zkušeností s řešenou problematikou. Z tohoto hlediska ho zajímá i ...

Kategorie : Aristotelés

Úvod ke Kategoriím Spis, jenž se nám dochoval pod názvem Kategorie (Κατηγορίαι) a jenž byl antickým editorem zařazen na první místo Organa, a tudíž i celého aristotelského korpusu, tvořil po staletí vstupní bránu do aristotelské filosofie a v jistém smyslu i do studia filosofie ...