Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum poprvé : Petr Kitzler

Legendy o poustevnících sv. Hieronyma (Jeronýma), jimiž nakladatelství Oikúmené zahájilo svou novou ediční řadu - "Knihovnu raně křesťanské tradice" -, jsou knihou, jejíž kvality zcela odpovídají vysokému standardu, na který jsme u publikací tohoto nakladatelského domu zvyklí. Vzhledem k očividnému dluhu vůči českým čtenářům pokud jde o překlady raně křesťanských textů není třeba rovněž přespříliš zdůrazňovat, že nakladatelský počin, který počítá s novými českými překlady vybraných řeckých a latinských patristických autorů, je věcí nanejvýš záslužnou a užitečnou.

Legendy o poustevnících_1

Ve srovnání s obdobnými edičními řadami zahraničními (připomeňme například francouzskou Sources Chrétiennes či německou Fontes christiani) je však na formálním zpracování prvního svazku "Knihovny raně křesťanské tradice" patrná maximální snaha oslovit nejen úzce specializovanou odbornou veřejnost, ale rovněž potenciálního zájemce "mimo obor". Čerstvě vydaný svazek se snaží být "common user friendly" kupříkladu tím, že byly minimalizovány citáty v cizích jazycích, latinské či řecké názvy a spojení jsou důsledně opatřovány českým překladem, řecké výrazy jsou transkribovány do latinky, vysvětlující poznámky jsou uváděny rovněž u poměrně známých reálií apod. Zda se tím potenciální okruh zájemců skutečně rozšíří, zvláště když je zachována velmi užitečná bilingvnost, která však podporuje dojem "knihy pro zasvěcené", je sporné. Na druhé straně je jasné, že tato snaha, která autora nutí mít neustále na zřeteli imaginárního "obyčejného" čtenáře (už jen při pohledu na produkci Oikúmené se vnucuje otázka, zda si "obyčejný" čtenář kupuje právě zde vycházející tituly), mu nejen komplikuje a znepříjemňuje život, ale působí mu rovněž objektivní potíže při jeho úsilí podat co nejfundovanější a nejzevrubnější informace, pokud se nemůže spoléhat (nebo je k tomu nucen) na určitý stupeň "předporozumění" ze strany svých čtenářů. Výše řečené se však pochopitelně týká celkové koncepce nakladatelství, nikoli recenzované knihy.